Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > 17Covid-19: Cymorth i Fusnes

17Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

- Dechrau busnes? Tyfu eich busnes? Mae'r holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch ar gael gan Busnes Cymru.

Bwletin Cefnogi Busnes 11 Awst: bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r wybodaeth diweddaraf.

 Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes (ar waelod y dudalen) am  gopïau blaenorol. 
 Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

11 Awst: RHEOLIADAU: Hwb bwyta al fresco i fusnesau; ADNODDAU: App Crwydro Arfordir Cymru – Adnodd i fusnesau ar yr arfordir ac ymwelwyr; CEFNOGAETH: Cefnogi gweithwyr drwy’r argyfwng costau byw; YMGYNGHORIAD: Ymgynghoriad Strategaeth Arloesi i Gymru; IECHYD A DIOGELWCH: Cadw ymwelwyr a Chymru’n ddiogel yr haf hwn; BREXIT: Busnesau mewn perygl o golli gallu i fewnforio nwyddau.

4 Awst: GWOBRWYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2022; GWOBRYO: Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2022/23: Digwyddiad Briffio 18 Awst 2022; DIGWYDDIAD: Chwyldro Cylchol Cymru 2022 20 Medi 2022; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; CYFLE: Gweithio gyda Chroeso Cymru. 

29 Gorffennaf: NEWYDDION: Uchelgais Gogledd Cymru – Lansio prosiect cyntaf Cynllun Twf Gogledd Cymru; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig – AgorIP; ARIANNU: Cyllid Grant Cymunedau Gwydn – Cyfoeth Naturiol Cymru; IECHYD A DIOGELWCH: Risg Legionella o dybiau poeth a phyllau sba; MARCHNATA: Marchnata E-bost Effeithiol; CYFLE: Gwerthwch i Gymru Cais am Ddyfynbris (CAD): Ymgynghorwyr Gwerthuso.

26 Gorffennaf: AMAETHYDDIAETH: Menter meincnodi carbon pridd Cyswllt Ffermio; ARIANNU: Cronfa Perchnogaeth Gymunedol 2022; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cwrs Rheolaeth; DIGWYDDIADAU: Gweminarau Busnes Cymru; CYMORTH: Cael help gyda chostau byw; RECRIWTIO: Ymestyn ymgyrch Gweithlu Bwyd Cymru.

22 Gorffennaf: CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Prosiect Sero Net Gwynedd; TRAFNIDIAETH: Bws gwennol trydan Bws Ogwen wedi ei lansio; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Wordnerds 27 Gorffennaf 2022; TRAFNIDIAETH: Gweithredu diwydiannol i effeithio ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TrC) ar 27 a 30 Gorffennaf 2022; NEWYDDION: Ailwampiad digidol yn adfywio parc gwyliau; CYFLE: The Pitch 2022.

19 Gorffennaf: CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; DEDDFWRIAETH: Dal tipiau gweithwyr yn ôl i’w gwneud yn anghyfreithlon; AROLWG: Cefnogi Ynni Lleol – Arolwg Rhanddeiliaid; IECHYD A DIOGELWCH: Cadw ymwelwyr a Chymru’n ddiogel yr haf hwn; COVID-19: Byw’n Ddiogel gyda COVID-19 – Pecyn cymorth cyfathrebu Diogelu Cymru; POLISI: Strategaeth Ddigwyddiadau Genedlaethol Cymru 2022 i 2030; NEWYDDION: Twf y sector gofod yng Nghymru.

15 Gorffennaf: CADW’N DDIOGEL: Rhybudd gwres oren wedi’i gyhoeddi; CYFLE: Unedau busnes a gofod swyddfa ar osod; BWYD A DIOD: Dau fusnes lleol yn cydweithio i lansio cynnyrch newydd; CYMORTH: Helo Blod | Gwasanaeth cyfieithu am ddim; DIGIDOL: Pecyn Adnoddau Digidol NEWYDD i Fusnesau; ARIANNU: Fast Start: Cystadleuaeth Ariannu Arloesedd; NEWYDDION: Newyddlen FSB.

12 Gorffennaf: COVID-19: Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl o’r cyngor i atal lledaeniad coronafeirws; ARIANNU: Grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer pobl 25 oed a Hŷn; ARIANNU: Cronfa Refeniw Cerdd Cymru Greadigol ar agor; BREXIT: Gofynion diogelwch ar fewnforion ac allforion; ADNODDAU: Llwybr Arfordir Cymru; LLES: Gweminar Iechyd a Lles Dynion 19 Gorffennaf 2022 – RCS; RHEOLIADAU: Cynllun i gyflwyno cynllun trwyddedu statudol ar gyfer holl lety gwyliau.

8 Gorffennaf: AMAETHYDDIAETH: Cynllun Ffermio Cynaliadwy; ARIANNU: Grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc; CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; YNNI: Lleihau Costau Ynni a’r Defnydd o Ynni ar gyfer eich busnes; IECHYD & DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Travelperx 13 Gorffennaf 2022.

5 Gorffennaf: TECH: Gweminar Trefi Smart 12 Gorffennaf 2022; LLES: Byw’n Dda, Ffermio’n Gryf 7-13 Gorffennaf 2022; HYFFORDDIANT: Cynllun Rheoli Cymorth i Dyfu – Diweddariad ar feini prawf cymhwysedd; CYFLE: Gwobrau Chwaraeon Gwynedd 2022 – noddwyr; DIGWYDDIAD: Cyfres gweminarau Costau Byw; YNNI: Cwmni Egino yn Nodi Uchelgais ar gyfer SMR Cyntaf y DU ar Safle Niwclear Trawsfynydd.

1 Gorffennaf: CYFLOGAETH: Perchnogaeth Gweithwyr; TRAFNIDIAETH: £48 miliwn i helpu diwydiant bysiau Cymru; CYFLE: Creu Busnes yn M-SParc #ArYLôn Haf 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Diogelu gweithwyr beichiog a mamau newydd; BWYD A DIOD: Maggie Ogunbanwo o Benygroes yn ennill gwobr fyd-eang adnabyddus; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim.

28 Mehefin: COVID-19: Angen bod yn wyliadwrus wrth i achosion godi; CYFLOGAETH: Canllawiau i fusnesau sy’n cynnig gwaith i bobl sy’n dod o’r Wcráin; RECRIWTIO: Crewyr Profiad – Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch; DIGWYDDIAD: Cofi’n Creu Busnes! 7 Gorffennaf 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Sicrhewch fod eich digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddiogel yr haf hwn; CEFNOGAETH: Cyflymydd NatWest; ARIANNU: Coedwig Genedlaethol Cymru – Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol – Cylch 1); TRETH: Diweddariad CThEM ar gyfer cyflogwyr – trothwyon NIC cyflogres mis Gorffennaf.

24 Mehefin: CYNNIG: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; CYFLE: Galwad Agored – Treialu ‘Pop-up’ Tecawê; DIGWYDDIAD: FSB Cynhadledd Busnesau Bach Gogledd Cymru 14 Gorffennaf 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022 – Small Biz 100; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; CYFLE: Galwad Agored – Her Canfas.

21 Mehefin: ARIANNU: Cronfa newydd gwerth £5 Miliwn i Hybu Entrepreneuriaeth Ymysg Pobl Ifanc yng Nghymru; CYFLE: Taith Baton y Frenhines Birmingham 2022 yng Ngwynedd; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Loqiva 29 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg 2022; NEWYDDION: Gweledigaeth newydd i sicrhau dyfodol disglair i sector manwerthu Cymru; ARIANNU: Beacons – Cyllid Ar Gyfer Ffilmiau Byrion; DIGWYDDIAD: Dathlu Lefel Nesaf 23 Mehefin 2022. 

17 Mehefin: TECH: Gweithdy Tref SMART – Bethesda 21 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Digwyddiad Adeiladwaith – Coleg Meirion Dwyfor 21 Mehefin 2022; IECHYD A DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; DIGWYDDIAD: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Ngwynedd: sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu i rhanddeiliaid; DIGWYDDIAD: Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol – Gofal Cymdeithasol 29 Mehefin 2022; ARIANNU: Hwb Cychwyn Cyflym gwerth £30 miliwn Innovate UK; CYFLE: Innovate UK EDGE – Rhaglen Scaleup.

14 Mehefin: YMGYRCH: Gadewch i ni roi hwb i wariant lleol ar gyfer Sul y Tadau #SulYTadau #PrynuLleol #CefnogiLleol; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd – Hysbysfwrdd Swyddi; DIGIDOL: Darganfyddwch fanteision parthau.wales a.cymru; LLES: Gweminar Iechyd a Lles Dynion 15 Mehefin 2022 – RCS; DIGWYDDIAD: FSB – Sgwrs gyda’r Athro Chris Whitty, Prif Swyddog Meddygol – COVID-19 a busnesau bach 27 Mehefin 2022; ARIANNU: Cylch 2 y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.

10 Mehefin: DIGWYDDIAD: Manteisio’n llawn ar gyfleoedd busnes ar Lwybr Arfordir Cymru 21 Mehefin 2022; GWOBRAU: 2022 Fast Growth 50 Cymru; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022; DYSGU: Rhaglen Clystyrau Darbodus Toyota; IECHYD a DIOGELWCH: Gweithiwr tymhorol; DIGWYDDIAD: Data Mawr – Sut Gall eich Busnes Elwa 27 Mehefin 2022; DYSGU: Dechrau Rhywbeth Da – cwrs hyfforddi 4 wythnos.

7 Mehefin: CYFLOGAETH: Rhaglen flaenllaw newydd i helpu mwy o bobl i gael gwaith; BWYD a DIOD: Cywain ar Daith – Rhwydweithio Rhanbarthol 14 Mehefin 2022; CYFLE: Sadwrn y Busnesau Bach 2022 – Small Biz 100; GWOBRAU: Gwobrau Cynnyrch Newydd The Grocer 2022; CYNNIG: Potel 5 litr o gel diheintio dwylo am ddim; DIGWYDDIAD: Gweithdy Arwain Arloesi 13 Mehefin 2022; DIGWYDDIAD: Cyfarfod Cymorth Arloesi 15 Mehefin 2022.

31 Mai: DIGWYDDIAD: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Ngwynedd: sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu i rhanddeiliaid; TRETH: CThEM yn annog busnesau i symud i blatfform TG tollau newydd; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau Busnes Cymru – Mehefin; CYFLE: Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog – Caffi ar osod; CYFLE: Cynnig Cymraeg; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DIGIDOL: Y Rhaniad Digidol yng Ngogledd Cymru – trafodaeth; RHEOLIADAU: Landlordiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi).

27 Mai: COVID-19: Dod â rheoliadau coronafeirws i ben yng Nghymru; HYFFORDDIANT: Cynllun Llysgennad Gwynedd; RECRIWTIO: Gwaith Gwynedd – Hysbysfwrdd Swyddi; AROLWG: Ardal Ni 2035 – a ydych wedi rhoi eich barn am eich ardal leol?; DYSGU: Cyrsiau am ddim – MeTAL (Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu); TRETH: Dosbarthu llety hunan ddarpar at ddibenion treth lleol; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB – Mehefin.

24 Mai: DIGWYDDIAD: Expo Sgiliau Digidol & Gyrfaeoedd 7 Mehefin 2022; TRETH: Gwiriwch a yw llythyr rydych wedi’i dderbyn gan CThEM yn ddilys; ARIANNU: Sefydliad Teulu Ashley; DIGWYDDIAD: FSB Cynhadledd Busnesau Bach Gogledd Cymru 14 Gorffennaf 2022; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2022; NEWYDDION: Cronfa Pethau PwysigLlywodraeth Cymru; ARIANNU: Cronfa Arloesi Bwyd Môr; ARIANNU: Cynllun pwmp gwres – gwybodaeth i osodwyr.

20 Mai: ARIANNU: Cyllid Cynhyrchu Cymru Greadigol; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau 10 Mehefin 2022; AROLWG: Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth; LLONGYFARCHIADAU: Pier Garth Bangor yw Pier y Flwyddyn 2022; TECH: Arddangos Datrysiad SMART – Digwyddiad Route Media 25 Mai 2022; BWYD A DIOD: Cymru: Cyrchfan Bwyd – arian ychwanegol; BREXIT: Gweminarau ar gyfer defnyddio Marciau Asesu Cydymffurfiaeth Newydd.

17 Mai: AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – cau 18 Mai 2022; CYFLE: Garejis/Cwmnïau Tacsi – Gorchuddion sedd car am ddim; ARIANNU: Cronfa Sgrîn Fyd-eang y DU; LLES: Atal aflonyddu rhywiol yn y gwaith – sector lletygarwch; TECH: Gweithdai FFIWS Caernarfon 19 Mai 2022; GWOBRAU: Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022 – Cyfnod ymgeisio yn cau 20 Mai 2022; YMGYRCH: Wythnos Twristiaeth Cymru 2022, 15 – 22 Mai; BREXIT: Y wybodaeth ddiweddaraf am reolaethau mewnforio ar nwyddau’r UE.

13 Mai: Bwletin Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd 13.05.2022; AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – diolch, rydych chi’n anhygoel!; DIGWYDDIAD: Gŵyl Fwyd Caernarfon 14 Mai 2022 #PrynuLleol #CefnogiLleol; AROLWG: Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth; NEWYDDION: Cwmni teledu o Gaernarfon yn arwain cynhyrchiad ar y cyd byd-eang gwerth £650,000; NEWYDDION: Newyddion Ymgysylltu â Busnesau Prifysgol Bangor – Rhifyn y Gwanwyn; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2022; CYFLE: Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi.

10 Mai: AROLWG: Arolwg Busnes Gwynedd – cyfle olaf i rannu eich barn; GWOBRAU: Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022; CYFLOGAETH: Canllawiau i fusnesau sy’n cynnig gwaith i bobl sy’n dod o’r Wcráin; CYFLOGAETH: Gweithwyr ar y cyflogau isaf i gael hyblygrwydd i ychwanegu at eu cyflog; BREXIT: Symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE – Gweminarau; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB.

6 Mai: HYFFORDDIANT: Cyswllt Ffermio – Sgiliau a Hyfforddiant; GWOBRAU: Gwobrau Bwyd Cymru 2022- Enillwyr o Wynedd; DYSGU: Community Leader Cymru – Clore Social Leadership – 6 Mehefin – 5 Awst 2022; LLES: Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, 9-15 Mai 2022; AROLWG: Gofal Plant yng Ngwynedd – Arolwg o gyflogwyr; AROLWG: Gwerth Twristiaeth – Arolwg STEAM Gwynedd 2021; COVID-19: Cadw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

3 Mai: CYLLID: Gosod Pwyntiau Gwefru Ceir Trydan; TECH: Gweithdai Tref SMART – Blaenau Ffestiniog, Beddgelert ac Aberdaron; BREXIT: Diweddariad; AMAETHYDDIAETH: Ffliw adar – y diweddaraf; TRETH: Esbonio treuliau busnes a moduro; CYFLE: Chwilio am Fentoriaid ar y prosiect Gwnaed â Gwlân; RHEOLIADAU: Nwyddau sy’n tarddu o Rwsia a Belarws; RHEOLIADAU: Ymestyn oriau trwyddedu i nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

29 Ebrill: CYLLID: Cynllun Datblygu Garddwriaeth; CYLLID: Grant Twf Digidol; CYLLID: Pub is the Hub 2022 – Grantiau Cymunedol; DIGWYDDIAD: Syrjeri Busnesau Gwynedd 4 Mai 2022; IECHYD & DIOGELWCH: Gwybodaeth diweddaraf gan HSE; TRETH: Canllawiau CThEM ar dalu cildyrnau’n electronig; TRAFNIDIAETH: Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass; DIGWYDDIAD: Hyfforddi’r Fasnach Deithio – Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, 4 Mai 2022; DIOGELWCH A HYLENDID BWYD: Galw cynhyrchion Kinder yn ôl.

25 Ebrill: COVID-19: Rhestr wirio ar gyfer busnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau; RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Bangor; TECH: Gweithdai FFIWS Caernarfon 26/28 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Digwyddiad rhwydweithio busnes yn Nolgellau; DIGWYDDIAD: Canolfan Cydweithredol Cymru – Adeiladu Economïau Lleol Cryfach 27 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Rhywbeth Da 27 Ebrill 2022; CYFLOGAETH: Rhyddhad Yswiriant Gwladol wrth gyflogi cyn-filwyr.

14 Ebrill: COVID-19: Newid i ofynion cyfreithiol 18 Ebrill 2022.

13 Ebrill: LLONGYFARCHIADAU: Llwyddiant i fusnesau o Wynedd yng Ngwobrau FSB Cymru; TECH: Gweithdai Tref SMART – Aberdaron a Blaenau Ffestiniog; DIGWYDDIAD: Digwyddiad rhwydweithio mewn person yn Nolgellau; CYFLE: Busnes@LlandrilloMenai – Academi Ddigidol Werdd; DIGWYDDIAD: Cyflogwyr Maes Adeiladwaith – Prentisiaethau, Cyrsiau a Chyllid 10 Mai 2022; GWOBRAU: Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022; SGILIAU: Porth Sgiliau i Fusnes – Rhaglen Sgiliau Hyblyg; BREXIT: Mesurau rheoli ffiniau a seilwaith ar ôl ymadael â’r UE ym Mhorthladdoedd Cymru; DIGWYDDIADAU: Digwyddiadau ar-lein FSB; DIOGELWCH: Annog ymwelwyr â lleoliadau poblogaidd i gynllunio ymlaen llaw; Dymuniadau gorau ar gyfer gwyliau’r Pasg.

8 Ebrill: LLONGYFARCHIADAU: Cwmnïau o Wynedd yn cael eu cymeradwyo!; SGILIAU: Cwmni teledu o Gaernarfon mewn rhaglen hyfforddi arloesol; LLES: Gweminar RCS Iechyd Meddwl yn y Gwaith 10 Mai 2022; DIGIDOL: Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gweminarau am ddim; CYFLE: Rhaglen Cyflymu Fashion For Change; TRAFNIDIAETH: Newid i wasanaethau bws Sherpa.

5 Ebrill: RECRIWTIO: Ffair Swyddi Gwaith Gwynedd Dolgellau 12 Mai 2022; DIGWYDDIAD: Sut Gall Marchnata Roi Hwb i’ch Busnes? 27 Ebrill 2022; TRETH: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022/23; AROLWG: Busnesau llety – Arolwg STEAM Gwynedd 2021 yn cau 8 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Cyfleoedd Busnes Dadgomisynu Niwclear yn Gogledd Cymru 7 Ebrill 2022; CYFLOGAETH: Prentisiaethau adeiladu yng Nghymru yn newid; CYFLOGAETH: Cyfraddau’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer 2022; RETH: Paratoi ar gyfer yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

1 Ebrill: TECH: Gweithdy Realiti Estynedig FFIWS Caernarfon 5 Ebrill 2022; DIGWYDDIAD: Cyfleoedd Busnes Dadgomisynu Niwclear yn Gogledd Cymru 7 Ebrill 2022; RECRIWTIO: Rhai sy’n Creu Profiadau – Gweithio ym maes twristiaeth a lletygarwch; CYMORTH: Cofrestrwch fusnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin sy’n dod i Gymru; BREXIT: DIWEDDARIAD 24 Mawrth 2022.

 

Bwletinau Blaenorol


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru