Adnewyddu trwydded tacsi

Byddwch yn derbyn nodyn atgoffa i adnewyddu gennym drwy e-bost neu lythyr 4 wythnos cyn i'ch trwydded gyfredol ddod i ben.

Rhowch wybod i ni os bydd eich manylion cyswllt yn newid.  Ni fyddwch yn derbyn nodyn adnewyddu os nad yw eich manylion yn gywir. 

Diweddaru eich manylion cyswllt

Bydd yn rhaid i chi wneud cais am drwydded newydd os na fyddwch yn adnewyddu cyn i'ch trwydded gyfredol ddod i ben. 

 

Y cyfeiriad ar eich trwydded yrru DVLA

Rhaid i'ch cyfeiriad cyfredol fod ar eich trwydded yrru DVLA a rhaid iddi fod yn gyfredol.

Ni fydd modd i ni adnewyddu eich trwydded tacsi os:

  • nad yw'ch trwydded yrru DVLA wedi'i chofrestru yn eich cyfeiriad presennol
  • yw'r dyddiad ar y drwydded wedi pasio 

Pa wiriadau a thystysgrifau ydw i eu hangen?

Ni allwn roi trwydded i chi os na fyddwch yn dod â'r rhain efo chi. 

Gyrwyr dros 65

Bydd angen i chi adnewyddu eich trwydded  bob blwyddyn.

Os yw eich manylion cyswllt yn gyfredol, byddwn yn anfon nodyn adnewyddu i chi drwy lythyr neu e-bost, o leiaf bedair wythnos cyn mae'ch trwydded i fod i ddod i ben.

Diweddaru eich manylion cyswllt

Bydd y rhybudd yn egluro beth sydd angen i chi ei wneud. 

Pryd alla i wneud cais am fy nhrwydded?

Gallwch wneud cais pan fyddwch wedi cael eich tystysgrif DBS newydd

Rhaid i chi wneud cais o leiaf 7 diwrnod cyn i'ch hen drwydded tacsi ddod i ben neu cyn gynted ag y byddwch yn derbyn eich tystysgrif DBS.

Os na fyddwch yn gwneud cais mewn pryd, gallech fod heb drwydded ac yn methu gweithio tra bo'ch cais yn cael ei brosesu. 

Pryd alla i gasglu fy nhrwydded?

Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich trwydded yn barod.

Byddwn yn postio eich trwydded i chi neu fe allwch gasglu eich trwydded o'ch Siop Gwynedd leol.

Syrjeri Trwyddedu

Dewiswch leoliad a chysylltwch â ni i drefnu apwyntiad:

Ni allwn ad-dalu ffioedd os byddwch yn tynnu eich cais yn ôl neu os yw'ch cais yn aflwyddiannus. 

Ffioedd a thaliadau

Nid ydym yn gallu ad-dalu arian os nad yw eich trwydded yn llwyddiannus.

 

Trwyddedau
 FFIOEDD TRWYDDEDU TACSI 2018/19  
 Ffi trwydded cerbyd hacni  £180.84
 Ffi trwydded cerbyd hurio preifat  £180.84
 Ffi trosglwyddo cerbyd Hacni i berchennog newydd  £75.00
 Ffi trosglwyddo cerbyd HP i berchennog newydd  £75.00
 Trwydded cerbyd HP - cludiant ysgol  £171.00
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat (gan gynnwys
Gweithredwr Hurio Preifat amodol

1 flwyddyn: £236.00

3 mlynedd: £275:00

5 mlynedd: £329.00

Ffioedd tacsis 2018/19
Trwydded Gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat                  
Ffi trwydded (cynnwys bathodyn) 

1 flwyddyn: £233.00  

3 mlynedd: £270.00

 Archwiliad Swyddfa Cofnodion Troseddol

Ffi statudol: £44.00

Ffi weinyddol: £9.50

 Trwydded Hacni Ceffyl a Char  £152.60
 Plât Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Braced Par Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Plât allanol cerbyd (Yr un)  £18.25
 Plât Mewnol Cerbyd  £16.60
 Llawes Plât Mewnol  £5.00
 Sticer Drws Cerbyd Hurio Preifat (Yr un)  £18.25
 Bathodyn Gyrrwr  £14.90
Ail-eistedd Prawf Gwybodaeth Gyrrwr £9.50
 

Wedi troseddu?

Os byddwch yn eich cael yn euog o drosedd tra mae gennych drwydded, rhaid i chi roi gwybod i ni o fewn pum diwrnod drwy  gwblhau ffurflen Hysbysu am Euogfarn a'i hanfon drwy e-bost yn uniongyrchol i

neu fynd â'r ffurflen i'ch Swyddog Trwyddedu lleol yn uniongyrchol.

Hefyd, rhaid i chi wneud cais am DBS newydd cyn gynted ag y byddwch yn derbyn eich nodyn atgoffa cyntaf gennym ni, un mis cyn i'ch trwydded gyfredol ddod i ben.

Cyn gynted ag y byddwch yn derbyn y dystysgrif DBS newydd, anfonwch hi atom fel bo gan y Pwyllgor Trwyddedu ddigon o amser i ystyried yr euogfarnau newydd arni.