Arfor ar waith

Dyddiad: 14/08/2019

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau ei gynlluniau ar gyfer ei siâr o gronfa o £2 miliwn fel rhan o Raglen Arfor.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru, Ken Skates AC, fod y gronfa yn cael ei sefydlu i dreialu dulliau arloesol o hyrwyddo entrepreneuriaeth, twf busnes, gwytnwch cymunedau a'r Gymraeg yn rhanbarth Arfor Gorllewin Cymru.

Yng Ngwynedd, bydd pecyn o brosiectau i greu gwaith fydd yn cynnwys: cymorth i fusnesau dyfu, cymorth i gymunedau gadw arian yn lleol, creu gofod gwaith newydd ac annog pobl ifanc i aros yn y sir neu ddychwelyd.

Bydd hyn yn cynnwys:

Cymorth i Fentro – pecyn o gyngor a chymorth ariannol i fusnesau sydd am fentro a chreu swyddi newydd yng nghadarnleoedd y Gymraeg.  

Gofod Gwneud a Gweithio – agor gofodau gwaith dros dro mewn adeiladau segur mewn cymunedau ar hyd a lled Gwynedd i roi’r cyfle i fusnesau lleol, a’r gymuned yn ehangach, ddysgu am offer a thechnoleg newydd ac arbrofi gyda nhw. 

Her Cymunedau Mentrus – cyfle i ddwy neu dair cymuned yng nghadarnleoedd y Gymraeg dorri tir newydd a gwireddu eu syniadau, er mwyn cadw arian yn fyw yn y gymuned leol a chreu swyddi.

Llwyddo’n Lleol - ymgyrch ledled Gwynedd a Môn i dynnu sylw at gyfleoedd gwaith lleol cyfoes a chyffrous sydd ar gael yn awr ac yn y dyfodol i bobl ifanc a’u teuluoedd yn y ddwy sir, a hyrwyddo hynny.

Mae Rhaglen Arfor yn weithredol ar draws cynghorau Caerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. Cyhoeddodd y pedwar awdurdod lleol eu cynlluniau ar gyfer yr arian hyd at fis Mawrth 2021 sy’n cynnwys:

  • hybu mentrau a chefnogi twf busnes mewn ardaloedd lle y mae canran uchel o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg,
  • sicrhau swyddi gwell sy'n talu'n well i gadw pobl leol yn yr ardaloedd hyn ac annog y rheini sydd wedi gadael i ddychwelyd,
  • hyrwyddo gwerth siarad Cymraeg a dwyieithrwydd mewn busnesau gan greu naws cyffrous am le,
  • annog busnesau a phobl sy'n symud i ardaloedd gwledig i werthfawrogi’r Gymraeg a’i defnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r economi a chymuned: “Mae Rhaglen Arfor am fod yn  gynllun cyffrous i Wynedd wrthi iddo ddatblygu prosiectau arloesol fydd yn rhoi hwb i’r economi ac yn hyrwyddo’r iaith. Mae’n rhoi cyfle i Gyngor Gwynedd a’r ardaloedd gwledig yn y sir dreialu prosiectau newydd, i ddatblygu busnesau, i roi’r her i  gymunedau i roi cynnig ar syniadau newydd i greu swyddi lleol ac i gadw pobl yn eu cynefin a hyrwyddo’r iaith.”

Dywedodd Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi:  “Mae cynllun Arfor yn allweddol wrth hyrwyddo dulliau newydd ac arloesol i gefnogi datblygiad economaidd yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg, lle rydym yn gwybod bod yr economïau gwledig a sylfaenol o bwys arbennig. Datblygwyd y rhaglen wrth weithio'n agos â'r pedwar awdurdod lleol sy'n gyfrifol am gyflawni'r cynllun. Mae'n anelu at hyrwyddo cysylltiadau cryfach rhwng iaith a'r economi, creu amgylchedd sy'n medru cefnogi cyfleoedd gwaith o ansawdd, cwrdd ag anghenion pobl a helpu cymunedau i ffynnu, gan ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen i fodloni'r anghenion a'r cyfleoedd wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. 

“Rwyf yn falch bod Cynghorau Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn bellach wedi cyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer y cynllun hwn ac edrychaf ymlaen at eu gweld yn cael eu gweithredu er budd y bobl a'r cymunedau yn y rhanbarth hwn.”

Ychwanegodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi: “Mae'r dull Economi Sylfaenol yn ceisio meithrin economi sy'n fwy gwydn, sy'n hyrwyddo twf busnes, gwytnwch cymunedol, entrepreneuriaeth a'r iaith Gymraeg, a bydd Cronfa Arloesi Arfor yn gymorth i ni gyflawni hynny yn rhanbarth y Gorllewin.

“Yn ogystal, bydd y cynlluniau sydd wedi'u cyhoeddi gan yr awdurdodau lleol yn hysbysu gweithgarwch yn y dyfodol i roi budd i awdurdodau lleol ledled Cymru, a hynny wrth i ni werthuso arferion gorau.”

Bydd y bedair sir yn cydweithio ar weithgareddau i annog busnesau a thrigolion i ddefnyddio’r Gymraeg ac ymfalchïo yn yr iaith. Byddwn hefyd yn gweithio ar y cyd i ddysgu o’r cynlluniau unigol ac i ddatblygu cynllun hirdymor ar sut i sbarduno’r economi yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg, creu swyddi gwerth uchel i drigolion lleol a – thrwy hynny – gefnogi’r Gymraeg i ffynnu i’r dyfodol.

Bydd pecyn croeso i’r Gymraeg yn rhan o’r cynllun Bwrlwm Busnes, i ddyrchafu gwerth y Gymraeg ac ennyn gwerthfawrogiad ohoni ar draws y rhanbarth gan godi ymwybyddiaeth busnesau o’r cyfleoedd busnes sy’n deillio o’r iaith a’i phwysigrwydd i’n cymunedau.

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Anwen Davies, Cyngor Gwynedd: gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru neu ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/RhaglenArfor