Cam pwysig ymlaen i'r Ysgol y Garnedd newydd

Dyddiad: 01/08/2019
Garnedd 1

Roedd hi’n ddiwrnod cyffrous i rai o ddisgyblion Bangor yn ddiweddar wrth iddynt gael y cyfle i arwyddo ‘r trawstiau dur a fydd yn ffurfio ffrâm Ysgol y Garnedd newydd.

 

Bu i grŵp o ddisgyblion ysgolion y Garnedd, Coed Mawr a Glanadda, ynghyd a’r Cyng. Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Edgar Wyn Owen, Cadeirydd y Cyngor, a Llion Williams, Pennaeth Ysgol y Garnedd, arwyddo’r dur fore dydd Gwener.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae gweld yr ysgol newydd yn datblygu fel hyn yn hynod o gyffrous. Rydym yn falch iawn o fedru buddsoddi mewn darpariaeth newydd o’r safon uchaf i’r disgyblion ac roedd hi’n braf iawn i weld eu brwdfrydedd yn ystod yr ymweliad.”

 

Mae’r adeilad newydd yn mynd i ddarparu ysgol newydd, fodern, pwrpasol i ddisgyblion, ac yn rhan o brosiect ehangach i ad-drefnu darpariaeth addysg gynradd yn ardal Bangor.

 

Mae £12.7 miliwn yn cael ei fuddsoddi ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, i adeiladu ysgol newydd i’r Garnedd gan gynyddu’r capasiti i 420, ac ymestyn ac adnewyddu Ysgol y Faenol, gyda lle i 315 o ddisgyblion.

 

Meddai Alex Read, Cyfarwyddwr ‘Read Construction’, sef y contractwyr sydd yn adeiladu’r ysgol newydd:

 

“Roeddem wrth ein boddau yn croesawu’r disgyblion a’r athrawon i’r ysgol newydd i ddathlu’r garreg filltir.  Roedd gweld y cynnydd ar y safle, a chydnabod cam arall tuag at eu hysgol 21ain Ganrif newydd, yn gyffrous i bawb.”

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC: “Rwy'n falch o glywed bod prosiect newydd Ysgol y Garnedd wedi cyrraedd y garreg filltir gyffrous hon.

 

“Trwy Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif rydym yn buddsoddi ochr yn ochr ag awdurdodau lleol i greu adeiladau sydd wedi'u cynllunio'n dda, yn ddiogel ac yn effeithlon o ran ynni, sy'n diwallu anghenion dysgwyr, athrawon a'r gymuned ehangach ac sy'n gweddu i'r 21ain Ganrif.

 

“Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, bydd yr adeilad ysgol newydd hwn yn cefnogi dysgwyr ifanc yn ardal Bangor i gyrraedd eu potensial, gan newid yr amgylchedd dysgu yn sylfaenol i ddysgwyr.”

 

Mae disgwyl i’r ysgol newydd agor ei drysau fis Medi 2020.

 

LLUN: Disgyblion o ysgolion y Garnedd, Coed Mawr a Glanadda gyda’r Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg; Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Edgar Owen a chynrychiolwyr o gwmni adeiladu ‘Read Construction’