Perfformiad cadarnhaol Gwynedd er yr heriau ariannol

Dyddiad: 08/08/2019
Clawr Cynllun Cyngor 19-20 -2

Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf yn cadarnhau fod y Cyngor yn parhau i gyflawni gwaith da dros drigolion y sir, a hynny er yr heriau ariannol mae’r awdurdod yn ei wynebu.

Mae dyletswydd ar y Cyngor i gyhoeddi Adroddiad Perfformiad sy’n rhoi darlun cywir, cytbwys a chlir o berfformiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae copi llawn o’r adroddiad ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 i’w cael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/perfformiad ac mae copiau papur hefyd i’w gweld yn llyfrgelloedd y Cyngor.

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydw i’n hynod falch o berfformiad Cyngor Gwynedd dros y flwyddyn diwethaf, yn enwedig felly o gofio’r cyd-destun ariannol hynod heriol sy’n wynebu llywodraeth leol.

“Mae’r adroddiad yn bwrw golwg nol ar ein perfformiad dros y deuddeg mis, ac mae’n amlygu’r materion lle gallwn fod yn falch ohonynt a hoffwn ddiolch i’n staff am eu gwaith caled a’u hymroddiad dros bobl Gwynedd.

“Wrth gwrs mae yna feysydd lle byddwn yn awyddus i ddatblygu ymhellach, ond mae’r adroddiad yma yn rhoi cyfle gwych i ni ystyried y siwrne a gweld lle gallwn wella wrth fwrw ymlaen.

“Tra’n edrych yn ôl ar yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2018/19 rwy’n hyderus ein bod wedi parhau i gynnal y gwasanaethau hynny y mae trigolion Gwynedd eu hangen ac yn eu haeddu, ac mai adeiladu ar y gwaith caled hwnnw a wnawn wrth edrych tua’r dyfodol.”

Mae adroddiad perfformiad Cyngor Gwynedd sy’n bwrw golwg nol ar 2018/19 yn amlinellu’r hyn sydd wedi ei gyflawni, gan gynnwys: