Ysgol Brynaerau yn derbyn adroddiad 'rhagorol' gan Estyn

Dyddiad: 05/08/2019
brynaerau

Mae arolwg diweddaraf gan Estyn, sef corff arolygu ysgolion, wedi cadarnhau bod Ysgol Brynaerau, Pontllyfni wedi derbyn barn ‘rhagorol’ ym mhob un o’r pum maes arolygu.

 

Nodwyd yn yr adroddiad bod safonau lles, ymddygiad ac agweddau bron bob disgybl tuag at ddysgu yn ardderchog, ac maent yn dangos lefelau uchel o gymhelliant, diddordeb a balchder yn eu gwaith.

 

Mae Estyn hefyd yn nodi bod yr athrawon yn darparu cwricwlwm creadigol, ymarferol ysgogol sy’n ennyn diddordeb bron pob disgybl ac yn tanio’u dychymyg. Nodwyd fod gan y disgyblion lais amlwg wrth lywio eu dysgu, ac o ganlyniad maent yn mwynhau mynychu’n ddyddiol, yn dyfalbarhau wrth eu tasgau ac yn datblygu’n ddysgwyr uchelgeisiol, hyderus ac annibynnol.

 

Nodwedd arbennig arall hefyd yw’r pwyslais cryf ar ddatblygu staff, sydd yn arwain at gymuned ddysgu gref lle mae staff yn wynebu newidiadau a datblygiadau cyfredol ym myd addysg yn frwdfrydig a hyderus ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd yn effeithiol iawn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Addysg Cabinet Cyngor Gwynedd:

 

“Mae'r adroddiad gwych yma’n dyst i waith caled pawb sy'n ymwneud â'r ysgol. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n cyfrannu tuag at wneud yr ysgol hon mor llwyddiannus.”

 

Meddai Glenda Evans, Pennaeth Ysgol Brynaerau:

 

“Mae’n braf cael dweud bod yr ysgol wedi derbyn barn ‘rhagorol’ gan Estyn, sy’n adlewyrchu’r gwaith caled gan bawb yma.

 

“Fel pennaeth hoffwn ddiolch i’r plant am eu brwdfrydedd a’u hagwedd bositif tuag at ddysgu, ac i’r staff am eu parodrwydd cyson i ddatblygu ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd er budd y disgyblion.”

 

LLUN: Rhai o ddisgyblion Ysgol Brynaerau, Pontllyfni