Uned Breswyl Hafan y Sêr yn agor yn swyddogol

Dyddiad: 21/02/2019
HafanySer2

Mae uned breswyl newydd sy’n cynnig darpariaeth egwyl fer i blant gyda gwahanol anableddau o Wynedd ac Ynys Môn wedi ei agor yn swyddogol.

 

Mae darpariaeth Hafan y Sêr yn cynnig gofal egwyl fer i hyd at chwech o blant ar y tro, gan gynnig llety oddi cartref i blant ag anableddau amrywiol mewn adeilad pwrpasol. Mae plant yn cael eu cyfeirio i’r ddarpariaeth sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth trwy dimau arbenigol plant yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Meddai’r Cynghorydd Annwen Hughes, Cadeirydd Cyngor Gwynedd: “Roedd yn anrhydedd agor uned breswyl Hafan y Sêr yn swyddogol – mae’n amlwg fod y ddarpariaeth eisoes yn cynnig gwasanaeth pwysig iawn i nifer o deuluoedd Gwynedd a thu hwnt.

“Braf oedd cael gweld y cyfleusterau gwych sydd ar gael yn yr adeilad pwrpasol i blant rhwng wyth a 18 oed ac o wybod eu bod yn derbyn gofal o safon gan staff ymroddedig.”

Mae Hafan y Sêr yn cael ei redeg gan Wasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd, gan weithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Mae’r adeilad yn cynnwys ystafelloedd modern, llecyn hamdden agored, offer synhwyraidd, cyfleusterau cyfrifiadurol a gardd amgaeedig.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faes Plant a Theuluoedd: “Mae Hafan y Sêr yn cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i blant a theuluoedd sydd ag anghenion dwys o Wynedd ac Ynys Môn.

“Ein gweledigaeth ydi fod y plant sy’n aros yn Hafan y Sêr yn ei weld fel gwyliau – gyda chyfle i ymlacio, cael hwyl yng nghwmni ffrindiau, cymryd rhan mewn gweithgareddau, trio pethau newydd a datblygu sgiliau. Yn bwysig iawn hefyd, mae’r ddarpariaeth yn rhoi amser byr i deuluoedd a rhieni gael hoe o’u cyfrifoldebau gofalu, gan gael cael cyfle i wneud pethau mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol fel mynd i siopa neu mynd am bryd o fwyd.”

Mae’r ymateb gan deuluoedd sydd eisoes wedi gwneud defnydd o Hafan y Sêr wedi bod yn hynod gadarnhaol, gydag amryw o rieni yn nodi fod y ddarpariaeth wedi trawsnewid eu bywydau. Dyma oedd gan un teulu i’w ddweud:

“Mae Hafan y Sêr fel gwersyll gwyliau i’n plant ni - mae nhw’n edrych ymlaen am wythnosau i gael mynd! Mae profiad o gael aros gyda ffrindiau mewn awyrgylch ofalgar a chyfforddus yn braf iawn iddynt, ac yn anodd ei gael o dan amgylchiadau cyffredin.

“Mae anghenion ychwanegol y plant yn gallu bod yn waith caled iawn i deuluoedd, ac mae hyd yn oed un noson o ysbaid yn gymorth mawr i allu ymdopi â’r gofynion cyson. Mae Hafan y Sêr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Ngwynedd.”

Mae Hafan y Sêr yn cynnig cefnogaeth i blant sydd ag anghenion dwys. Ond, mae yna nifer pellach o blant allai elwa o ofal ysbaid dros nos a bwriad Cyngor Gwynedd ar y cyd gyda Chyngor Sir Ynys Môn ydi ceisio adeiladu ar y gwaith arbennig sy’n digwydd yn Hafan y Sêr.

Esboniodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan: “Tra bod Hafan y Sêr yn rhan bwysig o’r pecyn gofal sydd ar gael i ni fel Cyngor, mae’n canolbwyntio ar gynnig gwasanaeth i blant a phobl ifanc sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth.

“Trwy brosiect ‘Amser Ni’, rydym am adeiladu ar yr ystod o wasanaethau egwyl fer y gallwn eu cynnig i deuluoedd. Y gwir ydi fod yna brinder cyffredinol o bobl wedi eu hadnabod i gynnig gofal ysbaid fel gofalwyr maeth a’n gobaith ydi gallu gweithio efo pobl sydd â diddordeb er mwyn gwneud gwahaniaeth positif i blant y sir.

“Rydan ni’n awyddus i glywed gan unrhyw un fyddai â diddordeb cofrestru fel gofalwyr maeth allai gynnig cefnogaeth egwyl fer. Mae ein swyddogion yn hapus i gael sgwrs i drafod efo unrhyw un sydd yn awyddus gwybod mwy am yr ymgyrch.”

Os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o gynllun ‘Amser Ni’ a chynnig egwyl fer dros nos i blant ag anableddau, cysylltwch gyda’r tîm yng Ngwynedd ar 01286 674686 neu ebostio: AmserNi@gwynedd.llyw.cymru; neu Ynys Môn ar 01248 752984 neu ebostio: GabbeyAllan@ynysmon.gov.uk

LLUNIAU: Agoriad swyddogol Hafan y Sêr