Ysgol Ardudwy – ymateb i arolygiad Estyn

Dyddiad: 07/02/2019

Mae Pennaeth mewn Gofal, Corff Llywodraethu a staff Ysgol Ardudwy yn croesawu adroddiad diweddar ESTYN, ac mae gwaith eisoes yn digwydd i wella perfformiad mewn meysydd penodol yn unol ag argymhellion yr arolygiaeth.

 

Mae’r adroddiad yn nodi bod yr “ysgol wedi wynebu cyfnod heriol o safbwynt arweinyddiaeth yn dilyn ymadawiad y pennaeth a chadeirydd y llywodraethwyr ym mis Medi 2018” ond yn amlygu’r weledigaeth glir sydd gan y Pennaeth mewn Gofal newydd ar gyfer yr ysgol sy’n seiliedig ar godi safonau, sicrhau lles disgyblion a gwella safonau addysgu a dysgu.

 

Wrth dderbyn bod Estyn yn nodi’r angen am welliannau, mae’r adroddiad yn tanlinellu’r llwyddiant diweddar, ers mis Medi 2018, i greu ymdeimlad o gydweithio pwrpasol mewn un tîm effeithiol, ac at addasu cyfrifoldebau rheolwyr canol a sefydlu cyfundrefnau rheoli addas. Mae’r gwaith hwn wedi arwain, mewn cyfnod byr, at wella ymddygiad y disgyblion a chyfathrebu mewnol.

 

Mae’r adroddiad yn sôn am “ethos cynhaliol a chefnogol” yr ysgol sy`n hyrwyddo lefelau uchel o les yn llwyddiannus. O ganlyniad, mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol ac mae llawer ohonynt yn teimlo’n hyderus fod yr ysgol yn delio’n effeithiol gydag unrhyw broblemau. Mae’n fater o falchder fod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwrtais ac yn ôl yr adroddiad “yn dangos parch tuag at eu cyfoedion, staff ac ymwelwyr ac mae ymddygiad y disgyblion hyn o fewn y gwersi ac o gwmpas yr ysgol yn dda.”

 

Ychwanega’r arolygwyr fod yr holl staff yn adnabod y disgyblion yn dda ac yn gwneud defnydd buddiol o’r wybodaeth hyn er mwyn meithrin ethos cefnogol sy’n hybu lles y disgyblion yn llwyddiannus. O ganlyniad, maent yn ymddwyn yn dda ac yn dangos parch at ei gilydd ac eraill.

 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi bod angen parhau gyda’r newidiadau effeithiol sydd wedi eu sefydlu ym Medi gan addasu strwythurau arweinyddiaeth ymhellach er mwyn sicrhau bod safonau yn parhau i godi.

 

Dywedodd Annwen Hughes, Cadeirydd y Corff Llywodraethol ers Medi 2018: “Rydw i’n falch iawn fod yr arolygwyr yn disgrifio’r ysgol fel cymuned glòs a gofalgar sy’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad gwerthfawr i’w disgyblion. Mae'r sylwadau hyn yn sail gadarn i’r ysgol weithredu awgrymiadau ESTYN i godi safonau yn effeithiol. Fel Corff Llywodraethol byddwn yn rhoi pob cymorth i’r Pennaeth Mewn Gofal a’i dîm i barhau i wireddu’r gwelliannau sydd eu hangen.”

 

Ychwanegodd Mr Aled Williams, Pennaeth mewn Gofal Ysgol Ardudwy: “Mae’r adroddiad hwn yn cynnig rhaglen glir i ni yma yn Ardudwy, fel tîm o staff, fel corff llywodraethol a chymuned gyfan i symud ymlaen i weithredu a sicrhau bod yr ysgol yn cynnig yr addysg orau bosibl i blant a phobl ifainc dalgylch Ardudwy. Rydym yn edrych ymlaen at yr her i weithredu’r weledigaeth hon yn llawn.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Fel yr Awdurdod Addysg Lleol, rydym yn croesawu’r newidiadau cadarnhaol sydd eisoes wedi eu rhoi ar waith yn Ysgol Ardudwy dros y misoedd diwethaf a byddwn yn parhau i gydweithio gyda'r Pennaeth mewn Gofal a staff yr ysgol ar y gwaith o barhau gyda'r broses wella.

 

“Yn amlwg, mae adroddiad Estyn yn nodi meysydd sydd angen sylw ac fel aelod o'r Corff Llywodraethu rydw i'n llwyr ymwybodol fod gwaith wedi bod yn bwrw ymlaen ers peth amser yn barod i sicrhau gwelliannau. Ond, braf gweld bod yr arolygwyr yn tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol sydd wedi digwydd yn barod yn Ysgol Ardudwy ac at weledigaeth glir y Pennaeth mewn Gofal ar gyfer y dyfodol."

 

Tra bod gwaith yn bwrw ymlaen i sicrhau gwelliannau, mae Estyn wedi nodi bod angen Mesurau Arbennig ar Ysgol Ardudwy. Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu i nodi sut bydd yn ymateb i’r argymhellion.