Canolfannau iaith Gwynedd

Dyddiad: 02/04/2019

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi gwrando ar bryderon a gyflwynwyd am effaith posib ail-strwythuro canolfannau iaith y sir, ac wedi penderfynu gweithredu model staffio amgen mewn un ganolfan yn unig fel cynllun peilot ac i addasu amodau cyflogaeth athrawon y canolfannau yn hytrach na thorri swyddi.

 

Daw hyn yn dilyn sylwadau a gyflwynwyd gan staff ac undebau yn ystod ymgynghoriadau diweddar, ynghyd a negeseuon o’r Pwyllgor Iaith, Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi a’r Cyngor llawn.

 

Yn ystod y drafodaeth yn y Cabinet, tanlinellwyd ymrwymiad y Cyngor i gynnal y rhwydwaith o ganolfannau iaith, ond nad oedd dewis ond ystyried opsiynau i’r dyfodol yn sgil toriadau yn yr arian grant a dderbynnir gan y llywodraeth i redeg y gwasanaeth.

 

Nododd aelodau fod sylwadau wedi eu cyflwyno am effaith posib ail-strwythuro ar ansawdd y ddarpariaeth, ynghyd â phryder dros gynyddu’r gymhareb athro : disgybl yn y canolfannau. Yn sgil hyn, mae penderfyniad i beilota model staffio mewn un ganolfan ac i fonitro a oes unrhyw effaith ar ansawdd yr addysg a chyrhaeddiad disgyblion ynghyd ag addasu amodau cyflogaeth athrawon y canolfannau.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd:

 

“Fel Cyngor, mae ein polisi addysg arloesol ac ymrwymiad ein hysgolion a chanolfannau iaith i alluogi pobl ifanc Gwynedd i fyw eu bywydau trwy’r iaith Gymraeg yn cael ei ddathlu’n gyson fel yr arfer gorau yn genedlaethol.

 

“Rydym yn hyderus y bydd y penderfyniad rydym wedi ei gymryd fel Cabinet yn sicrhau bod Gwynedd yn parhau i arwain y ffordd yn y maes allweddol yma i’r dyfodol.

 

“Fel sy’n hysbys i bawb, mae gwasanaethau’r Cyngor wedi gorfod wynebu degawd a mwy o doriadau. Trwy gydol y cyfnod digynsail yma o lymder, rydym wedi llwyddo i warchod cyllideb ein canolfannau iaith tra’n gorfod lleihau gwariant ar wasanaethau addysg eraill a ariennir drwy’r grant cenedlaethol a phob maes gwasanaeth arall ar draws y Cyngor.

 

“Gydag arian grant y llywodraeth yn lleihau a chostau staffio yn cynyddu, does dim dewis ond ystyried opsiynau newydd o redeg y canolfannau iaith mewn cyfnod pan mae cyllidebau yn crebachu.

 

“Tra bod swyddogion addysg y Cyngor o’r farn broffesiynol y byddai model o un athro a chymhorthydd i bob canolfan yn parhau i gynnal ansawdd yr addysg a ddarperir, mae’r hyn sydd wedi ei gytuno fel ffordd ymlaen yn amlygu ein parodrwydd i wrando.

 

“Cyflwynwyd sylwadau am effaith posib ar ansawdd y ddarpariaeth a phryder gan rai am gynyddu’r gymhareb athro : disgybl - bydd yr hyn sydd wedi ei gytuno yn ein galluogi i gynnal y model presennol mewn pedair o’r pum canolfan tra’n asesu addasrwydd trefn amgen mewn un ganolfan.

 

“I wneud hyn, rydym wedi cytuno i glustnodi arian pontio ar gyfer cyfnod y peilot.”