Cyfarfod galw i mewn yn cael ei gynnal er mwyn trafod Prosiect Amddiffyn Arfordir Hirael

Dyddiad: 16/04/2019

Gwahoddir trigolion a pherchnogion eiddo yn ardal Hirael, Bangor i fynychu digwyddiad galw heibio i drafod Prosiect Amddiffyn Arfordir Hirael.

 

Fel rhan o Raglen Rheoli Risg Arfordirol Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn ymchwilio am beryglon llifogydd i'r ardal. Mae rhannau o Hirael yn isel a gallent fod yn agored i lifogydd o'r môr; disgwylir i'r risg hon gynyddu yn y dyfodol oherwydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd yn lefel y môr.

 

Mae Cyngor Gwynedd, sy'n rheoli'r amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol, yn gobeithio y bydd yr astudiaeth yn nodi amryw o opsiynau i reoli llifogydd yn yr ardal yn y dyfodol. Bydd y gwaith yn ceisio galluogi'r gymuned leol i fod yn fwy gwydn tuag at lifogydd yn y dyfodol.

 

Manylion y digwyddiad:

 

• Clwb Hirael Club

• 2-6pm

• 25 Ebrill

 

Meddai'r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Adran Ymgynghori'r Cyngor: “Mae newid yn yr hinsawdd yn peri risg go iawn i gymunedau arfordirol. Rwy'n ddiolchgar i swyddogion am ddod o hyd i opsiynau a fydd yn helpu pobl ac eiddo yn Hirael. ”

 

Ychwanegodd Y Cynghorydd Keith Jones, Cynghorydd Gwynedd dros Hirael: “Mae'n bwysig bod preswylwyr yn ymwybodol o'r peryglon y gall llifogydd a difrod dŵr eu hachosi, a gofynnaf i drigolion lleol fynychu'r cyfarfod i ddysgu mwy am beryglon llifogydd, yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. ”

 

Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn derbyn barn rhan ddeiliaid a fydd yn cyfrannu at y broses asesu gyffredinol ac mae'r Cyngor yn awyddus i glywed gan drigolion lleol. Mae croeso i drigolion Hirael a pherchnogion busnes ddod i'r digwyddiad galw heibio yng Nghlwb Clwb Hirael, o 2pm - 6pm ar 25 Ebrill. Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael cyfle i weld beth yw'r opsiynau hyd yn hyn, a chaniatáu iddynt ofyn cwestiynau i swyddogion y Cyngor yn ogystal â lleisio eu barn