Disgyblion TRAC Gwynedd yn Dysgu am Beryglon Gweithgarwch Gangs

Dyddiad: 02/04/2019
TRAC

Yn ddiweddar bu James Riley o gwmni RJ Lifeskills yn gweithio gyda criw o ddisgyblion TRAC yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog; Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon; a disgyblion Pecyn 25 er mwyn trafod peryglon gweithgarwch gangiau.

Yn y sesiwn a gynhaliwyd yng Nghanolfan Cefnfaes, Bethesda gyda chriw Pecyn 25, fe wrandwyd y disgyblion yn astud i gyflwyniad James wrth iddo adrodd straeon am weithgarwch gangiau, a’r effaith anuniongyrchol gall hyn gael ar bobl sydd yn y man anghywir ar yr adeg anghywir.

Eglurodd yr amser y gellir unigolion dderbyn yn y carchar am droseddau amrywiol, ac esboniodd mewn modd syml y ‘joint enterprise law’, sef os yw unigolyn yn bresennol, neu os yw gweithredoedd rhywun wedi arwain at lofruddiaeth, gellid eu carcharu am oes.

Soniodd James yn gyson drwy’r sesiwn am ‘freuddwydion a gobeithion’, a’r hyn y gellid pobl ifanc ei golli neu byth cael y cyfle i wneud pe byddant yn cael eu carcharu. Dangosodd fideo pwerus iawn o weithgarwch gangiau a’r canlyniadau sy’n dilyn, gan ailadroddodd drwy’r sesiwn bod hi’n bwysig i’r disgyblion beidio bod yn ‘ddefaid’ a dilyn gweithgarwch y gweddill yn eu plith.

Meddai rhai o ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen: “Legend o sesiwn. Dwi wedi dysgu lot fawr.”

“Boi rili da ac wedi neud fi newid fy meddwl am bethau.”

“Wedi neud fi feddwl am bethau sydd yn digwydd yn y byd mawr tu allan i Gaernarfon.”

“I beidio gwneud pethau drwg a mynd mewn i gangs gwirion.”

Am 18 mlynedd bu James yn gweithio o fewn y System Cyfiawnder Troseddol fel Swyddog Profiannaeth. Yn ystod y saith mlynedd olaf roedd James yn Swyddog Arbenigol yn gweithio’n unig gyda’r rheini a oedd yn ymwneud â Gangiau Stryd Trefol a Grwpiau Troseddau Difrifol / Trefnedig yn ardal Glannau Mersi.

Ar ôl sylweddoli mai’r ffordd fwyaf effeithiol ymlaen oedd ‘atal’, defnyddiodd ei brofiad o weithio gyda’r achosion waethaf o Gangiau Stryd Trefol a Grwpiau Troseddau Difrifol / Trefniedig, a datblygodd ymyrraeth gynnar i bobl ifanc sydd wedi’i gomisiynu gan Gymdeithasau Tai, Heddlu Glannau Mersi, Heddlu Gorllewin Efrog, Ysgolion a’r awdurdod lleol.

Datblygwyd rhaglen GANGS Get Away 'N' Get Safe gan ddefnyddio ymchwil proffesiynol, arfer gorau a phrofiad personol. Mae'r rhaglen yn ymyriad addysgol, ataliol a dargyfeirio ar ffurf pum sesiwn dwys sy'n anelu at addysgu pobl ifanc ar beryglon a chanlyniadau troseddoldeb, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau cyllell, cyffuriau, ecsbloetio, ffordd o fyw Grwpiau Troseddau Difrifol / Trefnedig ar gyfer y unigolion, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach.

Rhoddir hyn grym i bobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus am eu cymdeithion a'u ffordd o fyw yn awr neu yn y dyfodol, gan leihau'r risgiau posibl o ymddygiad troseddol ac ymddygiad sy’n gysylltiedig â gang.

Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau dysgu ac yn defnyddio cyflwyniadau, chwarae rôl, cerddoriaeth a fideos i ymgysylltu â'r cyfranogwyr tra'n eu hatgoffa bod angen "Get Away 'N' Get Safe". Ei nod yw diogelu plant a phobl ifanc ar draws y wlad a gobeithio ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i gymryd rheolaeth o'u dyfodol a gwireddu eu breuddwydion.

I ddarganfod mwy am y rhaglen ewch i www.getaway-n-getsafe.co.uk

LLUNIAU: Disgyblion uwchradd yn y sesiwn diweddar er mwyn trafod peryglon gweithgarwch gangiau