Strategaeth toiledau cyhoeddus Gwynedd

Dyddiad: 29/04/2019
Logo Toiled

Mae adroddiad a fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd yn nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu sicrhau darpariaeth addas o doiledau cyhoeddus ar draws y sir er y pwysau cyllidebol sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus.

Fel holl gynghorau Cymry, mae yna ddyletswydd statudol ar Wynedd i asesu anghenion y gymuned leol dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: Darparu Toiledau. Fel rhan o’r gwaith yma, mae’r Cyngor wedi cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ar y mater gan geisio barn trigolion, busnesau ac ymwelwyr sy’n defnyddio’r toiledau.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol:

“Rydan ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cymryd yr amser i ddweud eu dweud ar y mater. Mae’r sylwadau yma wedi’n helpu ni wrth baratoi’r strategaeth toiledau lleol ac mae’r sylwadau a gyflwynwyd wedi siapio ein hamcanion ar gyfer y dyfodol. Yn benodol yr angen am gyfleusterau glan a diogel, ein bod yn cydweithio mewn partneriaeth i gynnal toiledau cyhoeddus a sicrhau ei bod yn hawdd dod o hyd i gyfleusterau.

“Fel Cyngor, rydan ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gwrdd ag anghenion pobl Gwynedd ac yn darparu toiledau – er y ffaith fod adnoddau ariannol yn prinhau.

“Rydw i’n falch o ddweud ein bod eisoes wedi dechrau darparu rhai agweddau o’r strategaeth ddrafft, yn benodol wrth hyrwyddo lle mae toiledau wedi eu lleoli yn y sir. Gall aelodau’r cyhoedd bellach ddefnyddio’r map ar wefan y Cyngor i ddod o hyd i’r toiled cyhoeddus agosaf.

“Mae ein pwyslais ar wneud yn sicr fod gan Wynedd ddarpariaeth addas ar gyfer y dyfodol a’n bod yn gallu parhau i weithio’n agos efo nifer o bartneriaid ar draws y sir. Mae’n ffaith fod mwy o doiledau cyhoeddus yng Ngwynedd na mwy neu lai pob sicr arall ar draws y wlad – 61 i gyd ynghyd â 35 o doiledau cymunedol sydd ar gael mewn caffis, siopau a busnesau a 17 sy’n cael eu rhedeg gan Barc Cenedlaethol Eryri. Diolch i weithio mewn partneriaeth gyda cynghorau Cymuned, Tref a Dinas rydym wedi llwyddo i gadw’r mwyafrif llethol o’r toiledau yma ar agor er y pwysau anferthol ar ein cyllidebau.

“Yn yr hinsawdd heriol yma, mae’n braf gweld fod Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i sicrhau £300,000 o arian grant yn ddiweddar i ddarparu gwelliannau mewn wyth o doiledau cyhoeddus yn y sir. Byddwn yn parhau i ymgeisio a grantiau o’r fath a gweithio efo partneriaid i sicrhau cyllid i wella mwy o gyfleusterau ledled Gwynedd.”

Mae’r Strategaeth Toiledau Lleol a fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor ar 7 Mai yn anelu i sicrhau:

  • Darpariaeth o gyfleusterau glân, diogel wedi eu cynnal yn briodol;
  • Uchafu'r argaeledd toiledau drwy bartneriaeth gyda'r Cyngor a darpariaeth arall;
  • Hysbysu a hyrwyddo gwybodaeth am ddarpariaeth toiledau drwy wefannau a chyfryngau eraill;
  • Cyfleusterau sy'n hawdd dod o hyd iddynt gydag arwyddion cyfeirio da ac arwyddion gwybodaeth cyfleusterau unigol;
  • Asesu argaeledd a dosbarthiad cyfleusterau yn seiliedig ar alw;
  • Darpariaeth addas o fewn y gyllideb sydd ar gael.

 

Mae’r strategaeth a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn tynnu sylw at ddatblygiadau pwysig fel toiledau ‘Changing Places’ ar gyfer pobl anabl. Mae’r cyntaf o’r cyfleusterau o’r fath yng Ngwynedd wedi agor yn ddiweddar yng Ngorsaf Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yng Nghaernarfon.  

Mae manylion am holl doiledau sydd ar gael i’r cyhoedd yng Ngwynedd bellach i’w gweld yn hwylus ar fap ar wefan y Cyngor. Mae manylion ar gael am holl doiledau Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri a Thoiledau Cymunedol ar draws y sir: www.gwynedd.llyw.cymru/map