Trigolion Clwt y Bont yn Taclo Hunllef Baw Cŵn

Dyddiad: 16/04/2019
ClwtyBont

Mae trigolion ardal Deiniolen yn Arfon wedi cael hen ddigon o broblem baw cŵn yn eu cymuned, yn enwedig gan fod hyn yn bygwth iechyd plant yr ardal. Wedi cyrraedd pen eu tennyn fe aeth pobl Clwt y Bont at Trefi Taclus Cyngor Gwynedd am gymorth i daclo’r broblem.

 

Meddai Gwawr Wyn Roberts, sy’n aelod o Gyngor Cymuned Llanddeiniolen: “Mae problem llygru gan faw cŵn ym mharc chwarae plant Clwt y Bont yn achosi pryder i drigolion lleol gan ei fod yn gallu trosglwyddo afiechydon peryglus i bobl. Mae'r ffaith bod rhai perchnogion cŵn ddim yn gwaredu'r gwastraff mewn modd priodol yn siomedig iawn.

 

“Gofynnwn yn garedig i holl berchnogion cŵn ddefnyddio biniau gwastraff baw cŵn, neu biniau eu hunain, i waredu'r baw os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn gwneud ein pentref yn un glanach a diogel.”

 

Mae’r Cynghorydd Sir lleol, Elfed Williams hefyd yn annog perchnogion cŵn yr ardal i gymryd sylw o’r arwyddion ac i roi’r bagiau baw cŵn mewn bin. Mae’r arwyddion coch diweddaraf hefyd yn atgoffa pobl bod dirwy o £100 yn y man a’r lle i rai sy’n anwybyddu’r rhybudd.

 

Dywedodd Cynghorydd Williams: “Rydym wedi cydweithio â Threfi Taclus nifer o weithiau i geisio a chodi ymwybyddiaeth am y broblem cas hon, gyda phlant Ysgol Gwaun Gynfi hefyd yn rhan o’r ymgyrch trwy greu poster lliwgar i osod yn y pentref.

 

“Mae’n ofnadwy gweld cymaint o faw ar lwybrau’r meysydd chwarae, felly dwi’n erfyn a’r holl berchnogion cŵn yr ardal i ddal sylw a gwaredu’r baw mewn bin.”

 

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Unwaith eto, dyma ni gymuned arall sydd yn dioddef o’r pla o faw cŵn. Fel Cyngor, rydym yn derbyn nifer fawr iawn o gwynion am y broblem hon drwy’r sir ac mae pobl Clwt y Bont a Deiniolen yn un o nifer o gymunedau sydd wedi cael digon.”

 

Yn dilyn trafodaethau gyda Threfi Taclus Cyngor Gwynedd am y problemau baw cŵn yn yr ardal, mae cyflenwad o fagiau bioddiraddadwy wedi’u gadael yng nghanolfan gymdeithasol Tŷ Elidir yn Neiniolen, ac maent am ddim at ddefnydd perchnogion cŵn yr ardal.

 

Mae’r tîm Trefi Taclus a chynghorwyr Gwynedd y sir wedi bod yn cydlynu’r ymgyrch diweddar gyda’r arwyddion coch ‘Rhowch y Baw yn y Bin!’, a gyda nifer o’r arwyddion wedi’u fandaleiddio, mae’n amlwg bod y neges yn un anghyfforddus i rai.  

 

Toxicara

Mae nifer o gŵn wedi’u heintio gyda pharasitiaid sydd yn gallu achosi niwed i bobl, yn enwedig plant. Mae Toxocariasis yn afiechyd sydd yn cael ei achosi gan wyau o fwydyn Toxicara sydd yn cael ei drosglwyddo o gŵn i bobl drwy wastraff cŵn neu bridd heintus. Gall yr haint arwain at salwch a hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd mae’n drosedd i fynd a chŵn i ardaloedd chwarae penodedig ar gyfer plant, tir ysgol, caeau chwaraeon a rhai traethau (Ebrill-Medi) neu i adael eich ci i faeddu unrhyw ofod cyhoeddus. Gall troseddwyr derbyn cosb benodedig o £100, a allai methiant i dalu arwain at wysiad i’r cwrt a dirwy o hyd at £1,000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Ariennir cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi cymunedau i wella’r amgylchedd lleol.

 

Llun: Y Cynghorydd Elfed Williams.