Cymorth dal ar gael i ddioddefwyr er gwaethaf amodau Coronafeirws

Dyddiad: 17/04/2020
pexels-photo-367273

Mae help ar gyfer rhai sy’n dioddef trais, camdriniaeth ac esgeulustod dal i fod ar gael yn y cyfnod hwn o argyfwng a achoswyd gan y pandemig Coronafeirws.

Mae cynnydd rhyngwladol a chenedlaethol o drais ddomestig wedi ei weld yn yr ardaloedd sydd ble cyflwynwyd cyfyngiadau symud ac mae’r patrwm yma yn debygol o gael ei weld yng Ngwynedd hefyd. Yn ogystal, mae mwy o blant yn debygol o fod mewn perygl o gael eu hesgeuluso gan nad ydynt yn dod i gyswllt a’u hathrawon a’r awdurdodau eraill sy’n helpu i’w cadw’n ddiogel fel arfer.

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i gael y neges allan i bobl fregus o bob oed a chefndir fod gwasanaethau dal ar agor ac fod cymorth dal ar gael yn y cyfnod hwn o bellhau cymdeithasol ac hunan-ynysu.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am ddiogelwch cymunedol: “Mae’r cyfyngiadau a gyflwynwyd er mwyn arafu lledaeniad Coronafeirws wedi arwain at broblem gymdeithasol arall. Mae’n ffaith drist nad yw pob cartref yn le diogel ac mae’r sefyllfa yn ein poeni.

“Bydd cael eu cau i fewn gyda cymar neu aelod arall o’r teulu sy’n eu cam-drin yn achosi pryder mawr i rai pobl, yn enwedig gyda’r straen ychwanegol o fod â plant gartref trwy’r dydd. Dwi’n awyddus i wneud yn siŵr fod pobl yn deall fod gwasanaethau cyhoeddus dal i fod ar agor ac mae help ar gael.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig: “Rydw i’n galw ar y cyhoedd i gadw golwg ac i fod yn gymorth i oedolion neu blant sy’n cael eu rhoi yn y sefyllfa anodd yma.

“Os ydych yn meddwl fod plentyn neu oedolyn bregus yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, yna os gwelwch yn dda cysylltwch â’r awdurdodau perthnasol. Mae’n bosib eich bod yn poeni am aelod o’r teulu, cymydog neu gyd-weithiwr. Os ydych yn amau fod rhywbeth ddim yn iawn, os gwelwch yn dda codwch y ffôn neu gysylltwch dros y we. Peidiwch a rhoi eich hun mewn peryg na gwneud dim all wneud pethau’n waeth i’r dioddefwr.”

Cysylltiadau defnyddiol:                      

Trais yn y cartref: Mae’r llinell gymorth genedlaethol Byw Heb Ofn ar gael 24/7.

Plant: Os ydych meddwl fod plentyn yn cae ei gam-drin neu ei esgeuluso, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gwasanaeth Cefnogi Plant a Theuluoedd Cyngor Gwynedd: 01766 772577.

Oedolion: Os ydych meddwl fod oedolyn bregus yn cae ei gam-drin neu ei esgeuluso, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd: 01766 772 577

Mewn argyfwng: Os ydych yn meddwl fod rhywun (yn oedolyn neu’n blentyn) mewn perygl dybryd, ffoniwch 999 a gofynnwch am yr Heddlu.