Gwobr platinwm Eco-Sgolion i ddisgyblion Bontnewydd

Dyddiad: 05/07/2019

Bontnewydd1

Bontnewydd2

Bontnewydd3

Mae Ysgol Bontnewydd yng Ngwynedd wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am ymdrechion amgylcheddol yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn ddiweddar, derbyniodd disgyblion a staff yr ysgol gadarnhad gan fudiad Cadwch Gymru’n Daclus eu bod wedi sicrhau gwobr platinwm – y safon uchaf bosib – fel rhan o’r raglen addysg amgylcheddol Eco-Sgolion.

 Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau mawr iawn i ddisgyblion a staff Ysgol Bontnewydd – mae sicrhau’r gydnabyddiaeth yma yn ffrwyth llafur gwaith caled dros nifer fawr o flynyddoedd. Maent yn ymuno gyda nifer fychan o ysgolion Cymru sydd wedi cyrraedd y safon uchaf yma.

“Mae’n wych gweld diddordeb a brwdfrydedd disgyblion mewn materion mor bwysig. Mae’n amlwg fod y profiad wedi ysbrydoli’r bobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach. Mae’n neges bwysig ac amserol y dylen ni i gyd ystyried o ran y camau y gallwn ni i gyd eu cymryd er lles ein hamgylchedd.”

Dywedodd Pennaeth Ysgol Bontnewydd, Janet Wyn George: “Mae ennill y Wobr Platinwm Eco Ysgolion yn gamp anhygoel. Mae'r llywodraethwyr, staff a'r disgyblion yn falch iawn o lwyddiant y disgyblion a'u brwdfrydedd mewn maes mor bwysig.

“Bu aelodau'r Cyngor Eco dan arweiniad Rowena Robert-Evans yn hynod o weithgar yn casglu tystiolaeth ar gyfer y cais. Trafodwyd y datblygiadau eang dros yr wyth mlynedd gyda Swyddog Addysg Eco-Ysgolion, Mrs Esyllt Williams. Mae'r datblygiadau yn cynnwys gwella amgylchedd yr ysgol, datblygiad yr ardd fach, ardal llystyfiant gwyllt, lleihau'r defnydd o blastig ynghyd ag ailgylchu cyson. Diolch i bawb am eu gwaith caled.”

Mae rhaglen Eco-Sgolion wedi ei ddylunio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned ehangach, tra’n datblygu eu sgiliau allweddol, yn cynnwys rhifedd a llythrennedd, a chwmpasu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei gydlynu gan Cadwch Gymru’n Daclus.

LLUNIAU: Mae Ysgol Bontnewydd wedi sicrhau Gwobr Platinwm Eco-Sgolion