Her UAS yn dychwelyd i Ganolfan Awyrofod Eryri

Dyddiad: 11/07/2019

1

2

Yn ddiweddar fe ddychwelodd Her UAS i Ganolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr ar gyfer eu cystadleuaeth flynyddol, gyda disgyblion ysgolion lleol yn cael eu gwahodd i gymryd rhan. Daeth timau prifysgol o bob cwr o'r byd, a oedd wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn dylunio ac adeiladu dronau i gwrdd â briff penodol, at ei gilydd i brofi eu creadigaethau drwy gymryd rhan mewn cyfres o heriau.

Gwahoddwyd disgyblion o Ysgol Llanbedr, ynghyd â phlant o Ysgol y Moelwyn, Ysgol Ardudwy ac Ysgol Bro Idris i'r ganolfan awyrofod dros y deuddydd i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau i ysbrydoli a hyrwyddo cyfleoedd addysgol a gyrfaoedd ym maes Peirianneg Awyrofod .

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys gwneud awyrennau balwnau, arbrofi gydag awyrennau model, “hedfan” awyren rithwir-realiti ac adeiladu goleudai gweithiol allan o bapur. Cawsant gyfle hefyd i siarad â'r timau a gofyn cwestiynau am y gwahanol ddyluniadau drôn.

Gwahoddwyd enillwyr cystadleuaeth celf a dylunio Air Adventures, lle gofynnwyd i blant ddylunio awyren a allai fynd i'r afael ag argyfwng dyngarol, i'r digwyddiad hefyd i dderbyn eu gwobrau a'u tystysgrifau.

Eleni fe ddenodd Her UAS dimau o brifysgolion cyn belled i ffwrdd â Denmarc, Pacistan a'r Iseldiroedd i gystadlu gyda'u dronau. Enillwyd y gystadleuaeth gan dîm AirWorks Beta o Brifysgol Genedlaethol y Gwyddorau a Thechnoleg ym Mhacistan

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar Ddatblygu’r Economi: “Rwyf wrth fy modd bod Cyngor Gwynedd wedi noddi gweithgareddau'r ysgol yn y digwyddiad eleni. Rydym yn gweithio i gefnogi Canolfan Awyrofod Eryri fel y gall gynnig swyddi peirianneg o ansawdd da un diwrnod i alluogi pobl ifanc fel y rhain i aros a ffynnu yn eu cymunedau ”

Meddai Colin Brown, Prif Weithredwr Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol: “Rydym yn awyddus i annog mwy o bobl ifanc i ystyried peirianneg fel gyrfa. Gobeithiwn, wrth ddod i'r Her, eu bod yn gweld pa mor gyffroes a chreadigol y gall peirianneg fod a’r cyfleoedd gwych y mae'n ei gynnig.”

Ychwanegodd Dr John Idris Jones, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Eryri: “Rwyf wrth fy modd bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiannus eto a bod Canolfan Awyrofod Eryri yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr Her. Gyda nifer cynyddol o geisiadau sifil ar gyfer defnyddio systemau di-griw, bydd hwn yn sector pwysig a chefais fy mhlesio'n arw gan ymrwymiad ysgolion lleol.

“Mae'r Bwrdd Ardal Fenter yn ymwybodol iawn bod angen darparu cyflogaeth o ansawdd da yn yr ardal i gadw ein pobl ifanc ac rwy'n gobeithio y gall safle Llanbedr gynnig y cyfleoedd hynny yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at groesawu'r digwyddiad yn ôl yn 2020.”

Lluniau:

1. Y Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr), Y Cynghorydd Cemlyn Williams (Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg) a disgyblion Ysgol Llanbedr gyda Thîm Imperial College.

2. Y Cynghorydd Gareth Thomas (Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi) a disgyblion Ysgol Bro Idris gydag aelodau o Brifysgol Bath.