Lansio ymgynghoriad ar orchymyn Dinas Bangor

Dyddiad: 31/07/2019
dweud cymraeg

Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn i drigolion sy’n byw, gweithio neu’n ymweld â Bangor i roi eu barn ar fesurau i daclo ymddygiad gwrth-gymdeithasol yng nghanol y ddinas.

 

Ar gais Heddlu Gogledd Cymru, mae’r Cyngor yn edrych i weithredu Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) i atal rhai mathau o ymddygiad gwrth-gymdeithasol sydd ar gynnydd yng nghanol y ddinas.

 

Mae cais yr heddlu yn dilyn pryder nad yw’r gorchymyn presennol sydd yn ei le yn eu galluogi i ddelio gyda phroblemau’r ardal. Rhwng Ebrill 2018 a Mehefin 2019 adroddwyd 486 achos o ymddygiad gwrth-gymdeithasol a 649 achos o droseddu.

 

Byddai’r gorchymyn newydd yn canolbwyntio ar weithredu yn erbyn:

  • Ymddwyn mewn ffordd sy'n debygol o beri aflonyddwch, dychryn, niwsans neu boendod;
  • Loetran mewn cyflwr meddwol o ganlyniad i weithgaredd a ysgogwyd gan alcohol neu gyffuriau;
  • Yfed neu berchnogaeth o alcohol, yn gysylltiedig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a gwrthododd ildio’r alcohol i swyddog o’r heddlu;
  • Loetran neu berfformio am wobr o fewn 10 metr i unrhyw beiriant codi;

 

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd:

 

“Drwy gyflwyno’r gorchymyn hwn y gobaith ydi y byddai yn atal unigolion a grwpiau sy’n ymddwyn yn wrth-gymdeithasol rhag cael effaith ar fywydau trigolion yr ardal.

 

“Fel yr unig ddinas yng Ngwynedd, mae Bangor yn lle arbennig iawn ac mae yna lawer o ddatblygiadau cyffrous yn digwydd yno ar hyn o bryd. Mae’n bwysig i ni bod unigolion sy’n byw, gweithio ac ymweld â’r ardal yn teimlo’n ddiogel yno.

 

“Byddai’r pwerau ychwanegol yn galluogi’r Heddlu ddelio gydag ymddygiad amhriodol parhaus mewn ffordd llawer mwy effeithiol yn ogystal â gweithio gyda darpar droseddwyr. Bydd y Cyngor yn cyd-weithio gyda’r Heddlu ac asiantaethau eraill i sicrhau bod cefnogaeth briodol yn cael ei roi i’r pobl yma ac ni fyddai’r gorchymyn yn cael ei ddefnyddio i dargedu pobl sy’n fregus neu’n ddigartref. 

 

“Rydym yn annog trigolion i gymryd golwg ar y drafft o’r gorchymyn a chyflwyno unrhyw sylwadau sydd ganddyn nhw ar y cynnwys drwy ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus.”

 

Ychwanegodd yr Arolygydd Kevin Bratherton o Heddlu Gogledd Cymru:

 

“Bydd gweithredu GDMC yn ffordd gynaliadwy o ddatrys problemau mewn partneriaeth i leihau'r trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus yng Nghanol Dinas Bangor.

 

“Yn ogystal â darparu opsiwn gorfodi, bydd y GDMC yn caniatáu ymyrraeth gynnar ac atal drwy ymgysylltu ac addysg.

 

“Rhagwelir y bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu. Nid yw'r un o'r amodau arfaethedig yn afresymol ac maent wedi'u cynllunio'n benodol i fynd i'r afael â materion a nodwyd.”   

 

Mae copi drafft o’r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) a ffurflen ymateb ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/GorchymynBangor ac mae copïau papur ar gael yn Llyfrgell Bangor, Canolfan Byw’n Iach Bangor a Storiel.

 

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 6 Medi 2019, a bydd yr holl sylwadau fydd yn cael eu derbyn yn cael eu hystyried cyn cyfarfod y Cabinet yn yr hydref.