Plant Blaenau yn Helpu Hel-Sbwriel

Dyddiad: 24/07/2019

1 - Ysgol Manod

2 - Ysgol Tanygrisiau

Mae plant Ysgol Tanygrisiau ac Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog wedi gwneud y mwyaf o’r tywydd braf yn ddiweddar drwy fynd allan o’r ystafell ddosbarth i gasglu ac ailgylchu sbwriel yn eu cymuned leol.

Ymunodd dosbarth meithrin, derbyn a blwyddyn 1 a 2 Ysgol Tanygrisiau gyda gweithwyr y Dref Werdd ar daith i fyny at Lyn Tanygrisiau, lle lenwyd pedwar bag sbwriel o fewn dwy awr. Ynghyd a hyn, fe gafodd plant dosbarth 3 a 4 Ysgol Manod amser prysur hefyd yn tacluso o gwmpas y gymuned leol, ac yn llwyddo i gasglu chwe bag o sbwriel adeg y bore.  

Dywedodd Manon Jones-Evans, un o athrawon Ysgol Manod a fu’n helpu: "Cafodd y plant braw o weld faint o sbwriel oedd o gwmpas, ond wedi mwynhau yn arw'r cyfle i wneud gwahaniaeth i'w hardal nhw". 

Meddai Megan Thorman, Swyddog Prosiect Amgylcheddol gyda’r Dref Werdd: “Cawsom fore gwych gyda’r plant. Ar ôl dangos enghraifft o be oedd yn sbwriel a be all gael ei ailgylchu, roeddent i gyd yn gwneud ymdrech i neud yn siŵr bod beth bynnag cafodd ei godi yn mynd i’r bag cywir.  

“Roedd y plant mor frwdfrydig ac awyddus i gymryd rhan, a dwi’n meddwl fysa nhw wedi cario ‘mlaen drwy’r pnawn os fysant nhw 'di cael y cyfle! Hoffwn ddiolch i brosiect Caru Cymru Cyngor Gwynedd am drefnu i waredu’r bagiau”.

Meddai’r Cynghorydd Annwen Daniels, sy’n cynrychioli ward Tanygrisiau ar Gyngor Gwynedd a sydd hefyd ar fwrdd y Dref Werdd: “Mae’n fendigedig gweld plant ysgolion lleol yn cael y cyfle gyda’r Dref Werdd i fynd allan i’r gymuned i helpu gwaredu sbwriel.

“Mae’r fenter hon yn addysg a phrofiad da i’r plant ond mae hefyd yn dangos i’r rhai sy’n gyfrifol am y llanast bod ein plant yn barod i arwain gyda’r neges bod rhaid rhoi sbwriel mewn bin”.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n codi calon rhywun i weld cymaint o blant ysgolion Gwynedd yn mynd allan i hel sbwriel. Hoffwn ddiolch i Ysgol Tanygrisiau ac i Ysgol Manod am eu brwdfrydedd i wella amgylchedd eu hardal, y Dref Werdd am wireddu eu dymuniad a hefyd i brosiect Caru Cymru Cyngor Gwynedd am eu cyfraniad.

 “Gyda chynnydd yn y nifer o grwpiau ysgolion sydd yn cyfrannu at brosiectau o’r fath, mae’r dyfodol yn edrych tipyn mwy addawol i ni gyd.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am brosiect Caru Cymru Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio CaruCymru@gwynedd.llyw.cymru

Darparwyd y bagiau a chodwyr sbwriel gan y Dref Werdd, ac maent ar gael i grwpiau cymunedol, ysgolion, neu unigolion lleol sydd eisiau eu benthyg ar gyfer gweithgaredd codi sbwriel.

Os hoffech fenthyg yr adnoddau cysylltwch â’r Dref Werdd ar 01766 830082 neu anfonwch e-bost at: ymholiadau@drefwerdd.cymru (Facebook / Twitter: @ydrefwerdd).

Prosiect menter gymdeithasol yw’r Dref Werdd sy’n gweithio er llês yr amgylchedd a’r gymuned leol ym Mro Ffestiniog. Ariennir y prosiect gan Gronfa’r Loteri Fawr.

Lluniau: 1. Disgyblion Ysgol Manod.

                2. Disgyblion Ysgol Tanygrisiau.