Aelod annibynnol newydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau

Dyddiad: 10/10/2018

Mae Cyngor Gwynedd yn edrych am berson lleyg i wasanaethu fel aelod annibynnol ar ei Bwyllgor Safonau.  Rydym yn edrych am rywun sydd â:

  • Sgiliau gwrando
  • Y gallu i ddeall a phwyso tystiolaeth
  • Y gallu i ffurfio barn wrthrychol a’i hesbonio drwy gyfeirio at y dystiolaeth
  • Sgiliau gweithio mewn tîm
  • Parch at bobl eraill a dealltwriaeth o ystyriaethau gwahaniaeth
  • Disgresiwn
  • Uniondeb Personol

Mae’r Pwyllgor Safonau yn hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad ymysg aelodau Cyngor Gwynedd a chynghorau cymuned a thref y sir.

Ystyrir y gallu i siarad Cymraeg yn fantais, a chymerir i ystyriaeth cadw cydbwysedd sgiliau, rhinweddau a medrusrwydd ar y Pwyllgor, ynghŷd â’r angen i gynrychioli’r gymuned yn ei chyfanrwydd, a chyflawni cynrychiolaeth ddaearyddol.

Fel arfer bydd y Pwyllgor yn cwrdd tua 4 gwaith y flwyddyn (er gellir cynnal rhai cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen). Telir lwfans ar sail pob cyfarfod a fynychir, ynghyd â chostau teithio.

Am fwy o wybodaeth, ac i gael ffurflen gais, ewch i: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Cynghorwyr-a-phwyllgorau/Sut-maer-Cyngor-yn-gweithio/Pwyllgor-Safonau.aspx

Dyddiad cau: 24 Hydref 2018 am 17:00