Arolwg cyhoeddus Cyngor Gwynedd – annog trigolion i ddweud eu dweud

Dyddiad: 17/10/2018

Gyda 1,700 o drigolion Gwynedd eisoes wedi cymryd rhan mewn arolwg cyhoeddus ar y gwasanaethau Cyngor sydd bwysicaf iddyn nhw, mae’r awdurdod yn annog unrhyw un sydd heb gymryd rhan i ddweud eu dweud erbyn 4 Tachwedd.

Mae setliad drafft diweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos fod Cyngor Gwynedd yn debyg o weld toriad o 0.8% yn y cyllid mae’n ei dderbyn ar gyfer 2019/20. Gan fod hyn yn dilyn patrwm o gyllido annigonol dros nifer o flynyddoedd, mae’n anorfod y bydd y Cyngor yn wynebu penderfyniadau anodd wrth osod y gyllideb fis Mawrth nesaf.

Wrth baratoi at hynny, mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i gael gwybod pa wasanaethau sydd bwysicaf i drigolion Gwynedd. Mae’r Cyngor felly yn awyddus i unrhyw un sydd heb gymryd rhan hyd yma i lenwi’r holiadur er mwyn cael dweud eu dweud.

Meddai Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Tra bod cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru am y cyllid fydd ar gael i gynghorau lleol am y flwyddyn nesaf yn hynod siomedig, mae’n anffodus yn dilyn patrwm sydd wedi bod yn ei le ers blynyddoedd lawer bellach.

“Mae parhad yr agenda yma o lymder yn golygu y bydd dim dewis ond gwneud penderfyniadau anodd iawn am sut i wario’r arian sydd ar gael i dalu am wasanaethau lleol.

“Bydd angen i gynghorwyr Gwynedd bwyso a mesur pa rai o’n gwasanaethau i roi blaenoriaeth iddyn nhw dros y blynyddoedd nesaf ac mae’r broses yma eisoes ar waith.

“Fel rhan o’r paratodau, rydan ni’n awyddus i glywed pa wasanaethau sydd bwysicaf i bobl Gwynedd. Hoffwn ddiolch i’r 1,700 o bobl leol sydd eisoes wedi llenwi’r holiadur ac annog unrhyw drigolyn sydd heb gymryd rhan hyd yma i wneud hynny.”

Mae’r Cyngor yn annog pobl a mudiadau lleol i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad drwy gwblhau holiadur sydd ar gael ar wefan Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/Blaenoriaethau

Mae copïau papur o’r holiadur hefyd ar gael yn Siopau Gwynedd y Cyngor yng Nghaernarfon, Dolgellau a Phwllheli ac o lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden y Cyngor. Bydd yr arolwg cyhoeddus ar agor tan ddydd Sul, 4 Tachwedd.