Buddsoddiad i hyrwyddo twristiaeth yn y gorllewin

Dyddiad: 11/10/2018
Harlech_Beach_From_Sea_Aerial

Mae ymgyrch i hyrwyddo cyfoeth treftadol a diwylliannol siroedd Gwynedd, Ceredigion a Phenfro wedi sicrhau grant gwerth £135,300 gan Croeso Cymru fel rhan o Gynllun Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol 2018-19. 

 

Bydd yr ymgyrch ar y cyd gan Gynghorau Gwynedd, Ceredigion a Sir Benfro, yn cael ei arwain gan Wasanaeth Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer Cyngor Gwynedd ar ran y tair sir, ac yn cyd-fynd gyda’r cynllun cenedlaethol o hyrwyddo Blwyddyn y Môr gyda’r bwriad o ddangos y siroedd fel lleoliadau delfrydol i ymweld â hwy, a hynny drwy gydol y flwyddyn.

 

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd gwaith hefyd yn digwydd i hyrwyddo cynllun newydd Ffordd Cymru, sef rhwydwaith o dair lôn sy’n eich arwain ar hyd yr arfordir, ar draws gwlad o gestyll a thrwy berfeddwlad fynyddig.

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

 

“Rydym yn hynod falch o fod wedi sicrhau grant sylweddol unwaith eto gan Croeso Cymru. Dyma’r pedwerydd grant o’r fath i ni i lwyddo i’w ddenu ers 2015, ac mae’r buddsoddiad wedi arwain at ddatblygu’r hyn sydd gennym i’w gynnig fel lleoliad o ansawdd ym maes twristiaeth.

 

“Fel rhan o brosiect y llynedd, roedd targed i ni geisio creu gwariant ychwanegol yn yr economi leol o £1.5 miliwn yng ngogledd-orllewin Cymru, ond braf gallu adrodd fod y prosiect llwyddiannus wedi sicrhau gwariant ychwanegol o £6.9 miliwn i’r ardal.

 

“Mae’n ffaith fod twristiaid ac ymwelwyr i’r ardal yn gwerthfawrogi fod Gwynedd a’r ardaloedd cyfagos yn fan y gallent ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn. Mae’r buddsoddiadau sydd wedi cael eu gwneud mewn amryw o sectorau dros y blynyddoedd diwethaf yn golygu fod yna amrywiaeth o atyniadau poblogaidd mewn lleoliadau ar draws yr ardal a tydan ni ddim bellach yn dibynnu ar dywydd teg i ddenu ymwelwyr.

“Braf gweld ein bod fel sir yn cydweithio gyda phartneriaid eraill eleni ar y gwaith o hyrwyddo cynllun cyffrous Ffordd Cymru. Dyma brosiect sy’n gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd gennym fel modd o hyrwyddo’r atyniadau arbennig ar hyd a lled y wlad.”

 

Y bwriad am y blynyddoedd nesaf fydd ymestyn y tymor twristiaeth, gan wella ansawdd profiad ymwelwyr er mwyn ceisio cynyddu’r hyn mae ymwelwyr yn ei wario yn y sir, gan ddarparu swyddi newydd sy’n talu’n dda drwy gydol y flwyddyn.

 

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

 

Am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd gan Wynedd i’w gynnig fel cyrchfan boblogaidd, ewch i www.ymweldageryri.info

 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

 

 LLUN: Traeth Harlech o'r awyr.