Cyflwyno cod arwyddion 'Ar-osod' ym Mangor

Dyddiad: 08/10/2018
ArwyddionBangorSigns
Mae trefn newydd a fydd yn gosod cyngor clir i landlordiaid ac asiantau eiddo ei ddilyn ar y defnydd o arwyddion ‘Ar osod’ ym Mangor yn cael ei drafod gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn fuan.

Yn dilyn ymgynghoriad lleol ar y mater, bydd aelodau’r Cabinet yn ystyried y cod gwirfoddol ar gyfer rheolaeth o arwyddion ‘Ar osod’ yn ardal dinas Bangor mewn cyfarfod ar 16 Hydref.

Mae hyn yn dilyn pryderon sydd wedi eu codi gan drigolion a chynrychiolwyr lleol ym Mangor am y gor-ddefnydd o arwyddion ‘Ar osod’ mewn rhai ardaloedd o’r ddinas ers peth amser. Roedd pryder fod nifer uchel iawn o’r arwyddion yma yn cael effaith weledol negyddol yn ogystal ag effeithio ar ddelwedd Bangor fell le i fyw, gweithio ac astudio.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae cydweithio amlwg wedi bod ym Mangor i daclo’r gorddefnydd o arwyddion ‘Ar osod’ mewn ardaloedd o’r ddinas.

“Mae’r gorddefnydd o’r arwyddion wedi bod yn destun pryder i ni fel awdurdod ac i drigolion a chynrychiolwyr lleol ers peth amser, ac mae cynghorwyr lleol yn y ddinas wedi bod yn amlwg yn y trafodaethau i wella’r sefyllfa. Mae’n braf gweld fod landlordiaid, asiantaethau gosod tai a chyrff eraill wedi bod yn barod i gyd-drafod ac ystyried sut mae modd taclo’r broblem er budd delwedd dinas Bangor.

“Dros y blynyddoedd, mae’r doreth o arwyddion ‘Ar osod’ wedi ymestyn ar draws y ddinas ac wedi amharu ar fwynderau gweledol yr ardal. Ond trwy gydweithio, mae’r nifer o arwyddion sydd i’w gweld ym Mangor wedi lleihau yn sylweddol dros y misoedd diwethaf.

“Er mwyn sicrhau fod y tuedd yma yn parhau, rydym yn bwriadu cyflwyno cod gwirfoddol fydd yn gosod meini prawf penodol ar gyfer gosod arwyddion ‘Ar osod’. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ac yn falch o weld fod yna gefnogaeth dda i’r bwriad.

“Mae’r meini prawf sy’n cael eu cynnig yn y cod yn rhesymol iawn ac rydw i’n hyderus y bydd y trefniadau yma yn gwella amgylchedd gweledol y ddinas. Rydw i’n falch iawn hefyd ein bod yn defnyddio’r cyfle yma i bwyso ar y cwmnïau gosod eiddo i sicrhau fod unrhyw arwydd maen nhw’n dewis ei osod yn ddwyieithog a bod lle teilwng i’r Gymraeg ar unrhyw ddefnydd hysbysebu o’r fath. 

“Ein gobaith ydi y bydd cyflwyno’r cod newydd yma a gweithredu system resymol yn yn gwella amgylchedd gweledol Bangor heb orfod cymryd camau mwy ffurfiol.”

Mae’r Cyngor wedi ymgynghori ar y newidiadau ac mae’r mwyafrif llethol o’r ymatebwyr wedi bod yn gefnogol i gyflwyno’r cod gwirfoddol. Mae’r cyfyngiadau sy’n cael eu cynnig yn cynnwys:

Caniatáu dim ond un arwydd ‘Ar osod’ ar bob eiddo, hyd yn oed os ydi’r adeilad wedi ei isrannu yn fflatiau ayb;

  • Bod unrhyw arwydd yn cael ei osod yn llyfn i’r mur uwchben drws blaen yr adeilad;
  • Ni chaniateir unrhyw ddarn o’r arwydd fod yn uwch na sil ffenestr llawr cyntaf;
  • Dylai pob arwydd gael cefndir gwyn a chydymffurfio gyda dimensiynau 34cm x 48cm;
  • Caniatáu un logo cwmni i bob arwydd ac nid fydd hwnnw yn fwy na thraean yr arwydd;
  • Dim mwy nag un arwydd ar gyfer pob asiant neu gwmni ar bob stryd;
  • Rhaid tynnu unrhyw arwydd o fewn 14 diwrnod yn dilyn cwblhau cytundeb;
  • Annog pob arwydd i fod yn ddwyieithog.

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried y cod gwirfoddol yn eu cyfarfod ar 16 Hydref. Os bydd yr aelodau yn cefnogi’r bwriad, mae disgwyl i’r cod fod yn weithredol yn fuan yn 2019. 

LLUN: Esiampl o ddefnydd cywir o’r meini prawf sydd wedi eu hamlygu yn y cod i landlordiaid ac asiantau gosod eiddo ar y defnydd o arwyddion ‘Ar osod’ ym Mangor