Datblygu llwybr yr arfordir rhwng y Felinheli a Glan Faenol

Dyddiad: 08/10/2018

Faenol1 Faenol2

Mae rhan newydd o lwybr yr arfordir wedi agor sy’n cysylltu pentref Y Felinheli a stad Glan Faenol yn dilyn gwaith uwchraddio gan Gyngor Gwynedd.


Mae’r gwaith o sefydlu llwybr wedi cynnwys creu hawl tramwy newydd, gwelliannau o fewn ac wrth y fynedfa i stad Glan Faenol ac adeiladu llwybr newydd o fewn ardal y Marina. Cefnogwyd y gwaith  trwy grant gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda’r gwaith yn cael ei gydlynu gan swyddogion Prosiect Llwybr yr  Arfordir Cyngor Gwynedd.

Mae’r rhan yma o’r llwybr yn welliant sylweddol ar linell flaenorol y llwybr arfordir a oedd yn rhedeg gyfochrog â lôn brysur yr A487. Mae’r llwybr ar ei newydd wedd yn cynnig cyfle i gerddwyr fwynhau awelon Y Fenai a chael cipolwg ar hanes Stad y Faenol.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd ac Aelod Cabinet Amgylchedd: “Mae’r llwybr arfordir wedi bod yn adnodd pwysig iawn i ni yma yng Ngwynedd. Mae’r rhwydwaith o 185 milltir sy’n ymestyn o Abergwyngregyn ar draws i Aberdaron ac ymlaen wedyn y tu hwnt i Aberdyfi yn hynod o boblogaidd gyda phobl leol ac ymwelwyr i’r ardal yn ei ddefnyddio  i fwynhau golygfeydd hyfryd o’n harfordir ni yma yng Ngwynedd.

“Yn dilyn gwaith sylweddol gan swyddogion y Cyngor, partneriaid ac eraill rydw i’n falch iawn ein bod wedi gallu uwchraddio a datblygu rhan allweddol o’r llwybr rhwng Y Felinheli a stad Glan Faenol. Mae’r gwelliant yma yn creu llwybr sy’n dilyn y Fenai rhwng Caernarfon a chyrion Bangor gan hefyd  alluogi cerddwyr i fanteisio ar lwybrau eraill sydd eisoes yn bodoli yn ardal Glan Faenol.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Russell, Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Braf iawn gweld y gwelliannau yma yn agor i’r Cyhoedd – mi fydd yn siŵr o gynnig llwybr braf iawn i bobl lleol ac ymwelwyr i’r ardal i allu mwynhau cefn gwlad yn y rhan yma o Wynedd.

“Mae’r datblygiad yn rhan ehangach o waith Cyngor Gwynedd i wella llwybr yr arfordir, ac mae trywydd newydd y llwybr yn sicr yn welliant ar yr hen linell a oedd yn rhedeg wrth ochr un o brif ffyrdd y sir.”

Mae Cyngor Gwynedd wedi gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac eraill i sefydlu’r llwybr newydd rhwng Y Faenol a Glan Faenol.

LLUNIAU:
1 - Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd; Y Cynghorydd Angela Russell, Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd Gwynedd; Y Cynghorydd Gareth Griffith sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd a Sian Gwenllian, AC Arfon ar y llwybr newydd
2 – Rhan o’r llwybr newydd rhwng Y Felinheli a Glan Faenol