Grŵp lleol a McDonald's mewn ymgyrch sbwriel yng Nghaernarfon

Dyddiad: 09/10/2018
Geocache Caernarfon

Yn ddiweddar daeth criw o ‘geogelcwyr’ at ei gilydd, ynghyd â thim o McDonald’s Caernarfon, i wirfoddoli i hel sbwriel yn ardal Pont Seiont, Caernarfon. Mae’r ardal hardd yma o’r dref yn dioddef gyda phroblemau sbwriel a thipio anghyfreithlon.

Mae Geocaching yn hobi lle mae pobl sydd â derbynyddion Lloeren Safleoedd Byd-eang (GPS) yn rhoi cynwysyddion ('caches') mewn parciau ac ardaloedd cyhoeddus ac yna'n postio'r cydlynu ar-lein i eraill ddod o hyd iddynt - math o ‘cuddio a chwlio’ uwch-dechnolegol.

Un o’r rhai oedd yn helpu ar y diwrnod oedd y Cynghorydd lleol Cai Larsen, a ddywedodd: “Mi wnes i fwynhau gweithio gyda’r geogelcwyr a staff McDonald’s yn hel sbwriel yn fawr iawn. Mae gan Gaernarfon ardaloedd arbennig iawn ond nid nepell i ffwrdd mae llecynnau sydd wedi hagru a sbwriel a thipio anghyfreithlon. Mae hyn yn siomedig iawn gan ei fod mor hawdd i waredu’r pethau yma’n gyfrifol.  Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r fenter haeddiannol hon.”

Meddai deiliad braint McDonald’s, Phil Lowndes, sy'n berchen ar fasnachfraint Caernarfon: "Roeddwn yn falch iawn o weld pawb yn dod at ei gilydd ac yn helpu tacluso Caernarfon. Mae'n flaenoriaeth allweddol i ni sicrhau bod yr ardal leol yn glir o sbwriel a’i fod yn le pleserus i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

“Fel busnes, rydym yn deall y rôl bwysig yr ydym yn ei chwarae wrth wneud yr ardal yn lle glanach i bawb. Hoffwn ddiolch i'r geogelcwyr am eu trefniadau proffesiynol ac i'r cynghorwr a Threfi Taclus am eu holl help. Fe wnaeth pawb a gymerodd ran helpu gyda'r ymdrech i lanhau'r llanast a gwelsom. Rydym hefyd yn falch o godi ymwybyddiaeth am sbwriel yn gyffredinol. "

Dywedodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, sydd hefyd yn hoffi geocelcio’: “Mae’n wych gweld busnesau, megis McDonald’s Caernarfon, yn gweithio â grwpiau cymunedol yng Ngwynedd i daclo problemau amgylcheddol, fel sbwriel a thipio anghyfreithlon. Hoffwn longyfarch bawb oedd yn rhan o’r ymdrech fawr hon.”

Ar ran y geogelcwyr, dywedodd Peter Blakemore: "Yn anffodus, roedd yn fore wlyb o hydref, ond ni ddaru hyn rhwystro 20 ohonom wirfoddolwyr rhag lenwi trelar mawr gyda 10 bin plastig o sbwriel ailgylchadwy a 40 o fagiau sbwriel. Ymhlith yr eitemau a symudwyd cafwyd nifer o trim olwynion ceir, helmed a phabell.

Hoffwn ddiolch i gynllun Trefi Taclus Gwynedd, i Tesco, a ganiataodd barcio, ac i McDonald's a wnaeth, ar wahân i helpu i gasglu sbwriel, cynnig diod a phryd o fwyd i ni ar ôl y digwyddiad, a gwerthfawrogwyd hyn yn fawr gan y cyfranogwyr. Mae croeso i aelodau newydd ymuno a ni.”

Roedd y digwyddiad yn rhan o fenter fyd-eang o'r enw "Cache in Trash Out Day" (CITO) sy'n fenter amgylcheddol a gefnogir gan y gymuned geogelcio. Fe'i cynhaliwyd gyda chydweithrediad cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, a gyfrannodd gydag offer a chyfarpar diogelwch. Cafodd y sbwriel gweddilliol ei waredu gan dîm Glanhau Strydoedd Cyngor Gwynedd.

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwys i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500. I adrodd unrhyw achos o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda tîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Ariennir menter Trefi Taclus Gwnedd trwy grant gan Lywodraeth Cymru, sydd a’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru

LLUN: Rhai o’r criw lleol ddaeth ynghyd i glirio sbwriel yng Nghaernarfon