Lansiad y Maes Chwarae Digidol cyntaf yng Ngogledd Cymru

Dyddiad: 11/10/2018
Digidol

Ymunwch a ni ar gyfer lansiad y Maes Chwarae Digidol cyntaf yng Ngogledd Cymru yng Ngholeg Glynllifon!

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ynghyd a Chyngor Gwynedd yn cyflwyno'r cyfleoedd cyffrous sy'n bodoli yng Ngwynedd, wrth i ni gychwyn datblygu Rhyngrwyd Y Pethau (Internet of Things) am y tro cyntaf drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf LoRaWAN. Rhyngrwyd Y Pethau yn syml yw dyfeisiau yn cysylltu gyda'i gilydd dros y rhyngrwyd, gan eu galluogi i siarad â ni, gyda rhaglenni, a chyda'i gilydd. LoRaWAN yw'r dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer y rhwydwaith ac mae'n caniatáu i bethau siarad â'r rhyngrwyd heb 3G neu WiFi. Mae'n cynnwys defnydd isel o fatri, ystod hir a lled band isel. Perffaith ar gyfer y rhyngrwyd o bethau.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Fferm Glynllifon a menter Gwynedd Ddigidol Cyngor Gwynedd i dreialu'r dechnoleg newydd hon a gweld beth yw'r manteision posib y gallai ei gynnig i gymunedau gwledig yng Ngwynedd.

Esboniodd Rhian Hughes o Arloesi Gwynedd Wledig “Mae potensial enfawr ar gyfer y math hwn o dechnoleg yng Ngwynedd. Bydd y lansiad yn dangos perthnasedd Rhyngrwyd Y Pethau i ardaloedd gwledig a'r posibilrwydd o atebion pwrpasol i broblemau gwledig. Gallai ddweud wrthym a oes angen gwagio bin sbwriel trwy ddefnyddio synhwyrydd pwysedd / lefel, neu drwy ddefnyddio synwyryddion penodol gallwn gael ein hysbysu os yw coeden wedi disgyn neu os yw ffenestri a drysau neuadd bentref wedi cael eu cau! Mae’n dechnoleg ymarferol a chost-effeithiol ar gyfer heddiw, nid rhywbeth sydd ymhell i ffwrdd yn y dyfodol. "

Dywedodd Arweinydd y Tŷ Llywodraeth Cymru â chyfrifoldeb dros ddigidol Julie James “Mae'n wych gweld y datblygiad hwn yng Nglynllifon a'r defnydd arloesol o dechnoleg LoRaWAN. Rwy'n falch ei fod wedi cael cefnogaeth gan y Rhaglen Datblygu Wledig, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Fel yr amlinellir yn ein Cynllun gweithredu i wella cysylltedd ffonau symudol mae angen i ni gefnogi technolegau arloesol a rhai sy'n ymddangos, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, ac mae hyn yn sicr yn enghraifft o hynny."

Ychwanegodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi “gallai'r datblygiad arloesol hwn helpu i leihau rhai o'r heriau sy'n wynebu ardaloedd gwledig megis Gwynedd, felly yn cryfhau - nid yn unig cymunedau daearyddol - ond hefyd y grwpiau eraill hynny y mae pobl yn aelodau ohonynt: pobl ifanc, busnesau, y gymuned amaethyddol a chymunedau.”

Anelir y digwyddiad hwn tuag at gynulleidfa eang, yn ffermwyr, dylunwyr digidol, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd yn gyffredinol. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y datblygiadau digidol diweddaraf, ac / neu yn frwd dros adnabod cyfleoedd i fanteisio arnynt er budd dyfodol ein cymunedau gwledig, byddwn yn eich annog ymuno â ni.

Bydd cyfle i weld y ‘sensors’ ar waith o amgylch Fferm Glynllifon a bydd cyfle i glywed gan arbenigwyr yn y maes.

Pwyslais y diwrnod yw adnabod y manteision fyddai’r dechnoleg hon yn gallu ei gynnig i chi fel rhanddeiliaid, a sut y gall y datblygiadau gael eu mabwysiadu ar draws ein cymunedau gwledig yng Ngwynedd.

Ymunwch a ni yng Ngholeg Glynllifon Dydd Gwener 12fed o Hydref 2018. Bydd y sesiwn yn cychwyn am 9.30yb ac yn gorffen am 3yp. Cofrestrwch yma https://www.eventbrite.co.uk/e/lansiad-maes-chwarae-ddigidol-gogledd-cymru-north-wales-digital-playground-launch-tickets-50164260654

neu cysylltwch gyda Rhian Hughes ar 01766 515946 neu rhian@arloesigwyneddwledig.com

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.