Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen - Partneriaeth Ogwen yn cymryd cyfrifoldeb

Dyddiad: 16/10/2018

Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen Community Library1 Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen Community Library3

Yn dilyn trafodaethau manwl, mae menter gymdeithasol Partneriaeth Ogwen wedi cymryd cyfrifoldeb am gynnal adeilad y llyfrgell ym Methesda, gyda Chyngor Gwynedd yn parhau i staffio’r llyfrgell.

Daw’r penderfyniad yn dilyn cyfnod o ymgynghori a thrafod rhwng Partneriaeth Ogwen a Chyngor Gwynedd, ynghyd a’r tri chyngor cymuned lleol. Mae’n dilyn penderfyniad y Cyngor i gyflwyno arbedion yng nghyllideb y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn sgil toriadau yn yr arian mae’r Cyngor yn ei dderbyn gan y llywodraeth i ddarparu gwasanaethau lleol.

Mae’r bartneriaeth  sy’n gweithio er budd er budd economi, cymdeithas a chymunedau Dyffryn Ogwen wedi cytuno i arwyddo prydles tair mlynedd ar adeilad y llyfrgell. Bydd Partneriaeth Ogwen yn gyfrifol am gynnal a chadw’r adeilad, gyda Chyngor Gwynedd yn parhau i redeg gwasanaeth llyfrgell o’r adeilad. Bydd oriau agor y llyfrgell yn parhau yn ddi-gyfnewid.

Meddai Dafydd Meurig, Cadeirydd Partneriaeth Ogwen: “Mewn cyfnod o doriadau ar lefel sirol, mae’n braf gweld cydweithio creadigol ar lefel gymunedol i sicrhau fod adeilad fel y Llyfrgell yn parhau yn adnodd i’r gymuned yn Nyffryn Ogwen.

“Mae Partneriaeth Ogwen yn ddiolchgar i Gyngor Gwynedd ac hefyd i’r tri cyngor cymuned am eu cefnogaeth i’r fenter hon ac edrychwn ymlaen i ddatblygu’r adeilad a chynyddu ei ddefnydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Lyfrgelloedd: “Rydw i’n falch ofnadwy ein bod wedi gallu cydweithio gyda Phartneriaeth Ogwen i sicrhau fod y ddarpariaeth llyfrgell yn parhau yn ardal Bethesda.

“Er y ffaith fod yr arian sydd ar gael i’r Cyngor redeg gwasanaethau yn uniongyrchol yn cael ei leihau gan y llywodraeth, mae’r cytundeb yma yn ardal Dyffryn Ogwen yn enghraifft o sut y gallwn ni ddod i fyny efo datrysiadau creadigol trwy weithio efo cymunedau.

“Diolch i Bartneriaeth Ogwen am eu brwdfrydedd a’u hymrwymiad dros y gymuned leol – dwi’n dymuno pob lwc i’r fenter ac yn gobeithio ei fod yn dangos sut y gallwn ni barhau i gynnal gwasanaethau sy’n bwysig i gymunedau Gwynedd mewn cyfnod o gynni arian cyhoeddus.”

Mae’r trefniadau ym Methesda yn dilyn cytundeb tebyg gyda Chyngor Tref Nefyn sydd bellach yn gyfrifol am gynnal adeilad Llyfrgell Nefyn.

Mae Partneriaeth Ogwen yn bwriadu ceisio cynyddu defnydd o adeilad y llyfrgell ac maent yn awyddus i drafod efo unrhyw berson neu grŵp lleol sydd ag unrhyw syniadau am wneud y mwyaf o’r gofod. Mae’r ystafell lle’r oedd y llyfrgell blant bellach ar gael i’w llogi ar gyfer defnydd cymunedol.

Mae croeso i unrhyw un sydd am drafod hynny neu eisiau archebu ystafell wneud hynny trwy gysylltu efo Meleri Davies, Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen ar partneriaeth@ogwen.org neu 01248 602131 i drafod ymhellach.

Mae rhagor o fanylion am Lyfrgell Bethesda, gan gynnwys oriau agor ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

 

LLUNIAU:

1: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen – Dafydd Meurig, Cadeirydd Partneriaeth Ogwen; Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd; Susan Jones, Cymhorthydd Mewn Gofal Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen; Meleri Davies, Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen; Einir Williams, Cyngor Cymuned Bethesda a Geraint Hughes, Cyngor Cymuned Llanllechid

3: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen – golygfa o’r tu mewn