Llyfrgelloedd Gwynedd yn cynnig cefnogaeth yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd

Dyddiad: 05/10/2018
Llyfrgell

Actor o Wynedd yn eich annog i ymweld a’ch llyfrgell

Mae Wythnos Llyfrgelloedd (8-13 Hydref) yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos yr holl weithgareddau creadigol, arloesol ac amrywiol sydd gan lyfrgelloedd i’w cynnig ac eleni, gyda’r ffocws ar les, byddant yn arddangos sut maen nhw’n dod â chymunedau at ei gilydd, yn goresgyn unigrwydd, yn cynnig gofod ar gyfer darllen a chreadigrwydd ac yn helpu gyda iechyd meddwl.

Yng Ngwynedd cynhelir cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn canolbwyntio ar gyfleoedd sgrinio iechyd ac yn dangos sut y gall llyfrgelloedd chwarae rhan allweddol yn ein lles.

Dyma Nia Gruffydd, Rheolwr Llyfrgelloedd Gwynedd yn esbonio, "Ers i brosiect Iechyd a Lles Llyfrgell Macmillan ddod i ben ym mis Mawrth, mae Llyfrgelloedd Gwynedd wedi parhau i gynnig digwyddiadau gwybodaeth iechyd a stondinau gwybodaeth sgrinio iechyd gan ei bod wedi bod yn wasanaeth hanfodol i lawer, gan fod salwch tymor hir yn effeithio ar lawer o bobl yn ein cymuned.

"Gan weithio ochr yn ochr â Chymorth Canser Macmillan, rydym yn darparu gwybodaeth am ddim am ganser a chyflyrau hirdymor eraill mewn llyfrgelloedd penodol. Mae gennym hefyd amrywiaeth o Llyfrau Darllen Iach ar Bresgripsiwn sydd ar gael yn y llyfrgell i bori ynddynt neu fenthyg, beth bynnag sydd hawsaf i'r unigolyn.

"Ein gobaith yn ystod Wythnos y Llyfrgelloedd yw y gallwn ni gyrraedd y rhai sydd angen help yn y gymuned. Yn ogystal â'r sesiynau sgrinio iechyd, byddwn hefyd yn cynnal sesiynau gofal megis ‘Lliwio i Ymlacio’ a gweithgareddau eraill sy'n cynnwys sesiynau cerddorol wedi'u hanelu at bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr."

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru wedi gweld cynnydd enfawr yn eu gwasanaethau ac yn ogystal â benthyg llyfrau gallwch hefyd lawrlwytho e-gylchgronau a ffeiliau sain ac mae mwy a mwy ohonynt yn cynnig gofod i bobl ddod i siarad a sgwrsio, yn dilyn nodi unigedd cymdeithasol fel problem yn y gymdeithas.

Mae’r actor o Wynedd, Dyfan Dwyfor, oedd yn serennu yn y ffilm arobryn Y Llyfrgell / The Library Suicides a osodwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol hefyd yn rhoi ei gefnogaeth i Wythnos Llyfrgelloedd 2018,

"Er bod Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle gwych i ddarganfod yr ystod o bethau y gallwch eu gwneud yn eich llyfrgell, o amser stori i blant a babanod, i reoli'ch iechyd, i gael mynediad i’r we a gemau am ddim, i ddod o hyd i swydd, mae’r ffocws eleni yn amlygu rôl ehangach y gall llyfrgelloedd ei chwarae i gryfhau ein cymunedau. Mae llawer o lyfrgelloedd wrth wraidd bywydau pobl ac mae ganddynt y potensial i drawsnewid y bywydau hynny trwy ganiatáu lle i brofiadau gael eu rhannu ac i hyrwyddo cyfleoedd dysgu. "

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, yr Arglwydd Elis-Thomas,

“Mae nifer o’r llyfrgelloedd yn ganolog i fywydau pobl ac mae ganddyn nhw’r potensial i drawsffurfio’r bywydau hynny drwy ganiatau gofod ar gyfer rhannu profiadau a hyrwyddo cyfleoedd dysgu.

“Rwyf wedi cael cyfleoedd gwych i weld y gwaith rhagorol sydd wedi’i wneud mewn sawl llyfrgell ledled Cymru gyda chymorth gan gronfa trawsnewid Llywodraeth Cymru, lle mae llyfrgelloedd wedi cael y buddsoddiad angenrheidiol i ail-ddyfeisio eu hunain a’u gwneud eu hunain yn berthnasol i fywydau prysur pobl.”

Ymhlith y gweithgareddau eraill sy’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos bydd gigiau cerddorol, diwrnod barddoniaeth a darlunio gyda bardd plant Cymru, Casia William a’r darlunydd Valeriane LeBlond a sesiynau ymwybyddiaeth unigryw gyda grwpiau cefnogi dementia a grwpiau cefnogi tebyg mewn llyfrgelloedd ledled y wlad.

Mae Kathryn Parry yn Rheolwr Datblygu ar gyfer CILIP Cymru Wales, y gymdeithas llyfrgelloedd a gwybodaeth ac mae’n credu bod Wythnos Llyfrgelloedd yn bwysig am ei bod yn amlygu gwaith hanfodol parhaus llyfrgelloedd,

 “Mae gweithio i CILIP yn bleser drwy gydol y flwyddyn gan fy mod yn gallu gweld gymaint o broffesiynau’n cael eu cefnogi gan lyfrgellwyr a gweithwyr llyfrgell. Mae dyhead eleni o ganolbwyntio ar les yn berffaith gan ei fod yn adlewyrchu’r amrywiaeth o wasanaethau a gynigir. Mae ein staff llyfrgelloedd yn cefnogi myfyrwyr mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, ac ar yr un pryd yn cysylltu meddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol gyda’r rhai hynny sy’n gweithio yn y llywodraeth i ymchwilio a darparu arweiniad pan mae’n dod i ysgrifennu academaidd a chreu polisïau. Mae’r wythnos hon yn ymwneud â dathlu’r proffesiwn yn ei gyfanrwydd tra’n cofio bod y gwasanaethau hyn yn cael eu cynnig drwy gydol y flwyddyn a hir oes iddo barhau i wneud hynny.”

Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle gwych i arddangos pob llyfrgell unigol ledled Cymru a gyda dros 250 o lyfrgelloedd ledled y wlad mewn nifer o ffurfiau a siapiau gwahanol, mawr a bach, ar olwynion neu o fewn pedair wal, mae yna gymaint i’w ddarganfod.

Am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf, ewch i www.librariesweek.org.uk