Ysgifennydd Addysg yn ymweld â'r Ysgol Glancegin newydd ym Mangor

Dyddiad: 05/10/2018
Glancegin

Cafodd Ysgrifennydd Addysg Cymru weld y cyfleusterau newydd sydd i’w gweld yn yr Ysgol Glancegin newydd ym Mangor heddiw (5 Hydref).

Yn ystod yr ymweliad a’r ysgol gynradd yn ardal Maesgeirchen yn y ddinas, fe gafodd Kirsty Williams ei chroesawu gan Gadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Annwen Hughes a’r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Gareth Thomas.

Cafwyd cyfle i glywed am y buddsoddiad sylweddol gwerth £5.1 miliwn i adeiladu’r Ysgol Glancegin newydd sy’n cynnig amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf i ddisgyblion yr ardal. Mae’r prosiect wedi ei gydariannu gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, y Cynghorydd Gareth Thomas: “Roedd hi’n braf iawn gallu croesawu’r Ysgrifennydd Addysg i’r Ysgol Glancegin newydd – a gweld fod y disgyblion yn gwneud y mwyaf o’r buddsoddiad sylweddol a’r cyfleusterau modern sydd bellach ar gael yn yr ysgol.

“Ein nod fel Cyngor ydi gwneud yn siŵr fod plant ar draws y sir yn elwa ar gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf ac mae’r Ysgol Glancegin newydd yn enghraifft wych o hynny.

“Mae’r ysgol yn cynnwys mannau dysgu yn yr awyr agored sy’n cynnig profiadau newydd cyffrous i’r plant a’r staff ac hefyd yn cynnwys lleoedd chwarae newydd ac yn cynnig gwell amgylchedd ar gyfer gofal bugeiliol i ddisgyblion a theuluoedd.”

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: “Roedd hi’n bleser cael ymweld ag Ysgol Glancegin heddiw i weld y cyfleusterau newydd ardderchog a ddarparwyd trwy Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

“Drwy foderneiddio Ysgol Glancegin, rydym yn darparu athrawon a disgyblion mewn ardal ddifreintiedig o ogledd Cymru gydag adnoddau sydd yn ateb y galw am addysg cyfrwng Cymraeg, ac sydd yn darparu sylfaen cryf ar gyfer dysgwyr i dyfu ac i gyflawni eu potensial - felly’n cynyddu hyder disgyblion.

“Mae’n galonogol nodi bod disgyblion, staff ac aelodau o’r gymuned ehangach wedi chwarae eu rhan yn dylunio’r ysgol newydd. Mae hyn wedi helpu sicrhau bod yr adeilad newydd yn ddiogel ac wedi’i ddylunio’n dda, ac yn cwrdd ag anghenion dysgwyr, athrawon a’r gymuned ehangach - gan ei wneud yn addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.”

Dywedodd Pennaeth Ysgol Glancegin, Gareth Jones: “Roedden ni i gyd yn yr ysgol yn falch o groesawu’r Ysgrifennydd Addysg ac i ddangos y cyfleusterau newydd modern sydd gennym yma yn Ysgol Glancegin erbyn hyn.”

LLUN: Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn ystod ei hymweliad gydag Ysgol Glancegin ym Mangor