Annog busnesau Gwynedd i fod yn barod mewn achos o Brexit Heb-Gytundeb

Dyddiad: 07/10/2019

Er bod llawer yn parhau i fod yn ansicr, mae busnesau Gwynedd yn cael eu hannog i gymryd camau rhesymol i sicrhau eu bod mor barod â phosib o flaen llaw rhag ofn y bydd yna Brexit Heb-Gytundeb ar 31 Hydref.

 

Fel rhan o’r paratoadau, mae cwmniau sy’n masnachu gyda’r Undeb Ewropeaidd (UE) i sicrhau fod y gwaith papur perthnasol ganddynt mewn le cyn diwedd mis Hydref. Os bydd Brexit Heb Gytundeb, bydd angen i gwmnïau sy'n mewnforio neu'n allforio nwyddau gael rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) er mwyn parhau i fasbachu gyda’r UE.

 

Dywedodd Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas:

 

“Fel Cyngor, rydan ni wedi bod yn glir iawn ein bod ni’n credu y bydd Brexit yn cael effaith sylweddol ar ein cymunedau. Fodd bynnag, gydag amser yn symud ymlaen a'r Deyrnas Gyfunol i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae'n synhwyrol i fusnesau fod mor barod â phosib.

 

“Dyna pam ein bod yn annog cwmnïau Gwynedd sy’n mewnforio ac allforio nwyddau i’r Undeb Ewropeaidd i wneud cais am rifau EORI. Mae'n broses syml sy'n cymryd rhwng pump a deg munud a bydd yn golygu bod busnesau mor barod â phosib pe bai ni’n cyrraedd sefyllfa o Brexit Heb-Gytundeb nad oes neb synhwyrol am ei weld.

 

“Trwy gael y rhifau EORI yn eu lle, bydd cwmnïau’n cyfyngu ar y risgiau y gallan nhw a’u cyflenwyr eu hwynebu pe bai Brexit Heb Gytundeb.”

 

Mae mwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i fusnesau i baratoi am Brexit Heb-Gytundeb ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/brexit ynghyd â gwefan Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/paratoi-cymru

 

Mae rhagor o fanylion am y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/busnes neu dilynwch gyfrif Twitter Busnes Gwynedd am y newyddion diweddarf ar @BusnesGwynedd