Masnachwr yn cael ei ddirwyo yn dilyn ymchwiliad Safonau Masnach

Dyddiad: 14/10/2019

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Gwynedd wedi dwyn achos llwyddiannus yn erbyn töwr wnaeth godi gormod am wneud gwaith yn ogystal â chodi tâl am waith na chafodd ei wneud o gwbl.

 

Cyfaddefodd Chris Evans o Chris’s Roofing and Maintenance Property, Llangefni i’r cyhuddiadau yn Llys Ynadon Caernarfon ar 2 Hydref. Cafodd ddirwy o £615 ar y ddau gyhuddiad, gorchymyn i dalu costau o £1,932, iawndal o £450 a gordal dioddefwr o £61.

 

Clywodd y llys fod Chris Evans o Lys Tregarnedd, Llangefni i fod i drwsio to ystafell wydr (conservatory) ar eiddo yng Nghaernarfon am bris o £700. Tra roedd y gwaith yn mynd yn ei flaen, tynnwyd sylw'r perchennog gan y töwr at waith arall oedd angen ei wneud ar yr adeilad, am gostau pellach o £450.

 

Fodd bynnag, beth amser yn ddiweddarach, ymddangosodd darnau llaith yn agos at ble roedd y gwaith wedi’i wneud, ac addawodd Mr Evans o Chris’s Roofing and Maintenance Maintenance ymweld â’r eiddo i archwilio’r gwaith.

 

Pan fethodd ag ymweld, gwnaed cwyn i Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd. Dywedwyd wrth y llys fod arolygwyr y Cyngor wedi canfod nad oedd y gwaith y cytunwyd arno wedi'i wneud, er iddo gael ei dalu amdano. Dangosodd yr ymchwiliad hefyd na ddylai'r gwaith ychwanegol a wnaed fod wedi costio mwy na £100.

 

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am Safonau Masnach, y dylai’r achos, a’r ddirwy a drosglwyddir, weithredu fel rhybudd i eraill. Meddai: “Gall gweithredoedd masnachwyr twyllodrus gael effaith ariannol ac emosiynol sylweddol ar ddefnyddwyr, yn enwedig aelodau mwyaf bregus ein cymunedau. Mae’r canlyniad hwn yn dyst i waith caled swyddogion Safonau Masnach y Cyngor ac i’n hymrwymiad i amddiffyn iechyd, diogelwch a lles economaidd trigolion Gwynedd. ”

Dylai aelodau’r cyhoedd sydd â phryderon am sgamiau a thwyll, neu unrhyw faterion hawliau defnyddwyr eraill, gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Gwynedd drwy ffonio 01766 771 000 neu drwy e-bostio safmas@gwynedd.llyw.cymru.