Sefydliadau a gwirfoddolwyr yn glanhau traeth Harlech

Dyddiad: 28/10/2019
llnau traeth

Daeth gwirfoddolwyr a sefydliadau at ei gilydd yn ddiweddar i fynd i’r afael â sbwriel ar un o draethau mwyaf eiconig Cymru.

Trefnwyd y sesiwn hel sbwriel ar draeth Harlech gan Gymdeithas Eryri – elusen leol gyda’r nod o warchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri. Cynhaliwyd y digwyddiad ar yr un pryd â’r Great British Beach Clean, sy’n cael ei drefnu gan Gymdeithas Cadwraeth y Môr pob mis Medi.

Dywedodd Mary Williams, sy’n swyddog cadwraeth gyda Chymdeithas Eryri: “Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr gyda 22 o wirfoddolwyr yn dod i helpu - rhai yn dod o gyn belled â Birmingham, ac roedd gennym ni rywun hefyd yn cerdded ar y traeth a ddaeth draw i wirfoddoli. Roedd yn ddiwrnod gwych!

"Roedd yn ddiddorol nodi mai ychydig iawn o sbwriel oedd ar brif ran y traeth. Mae offer yn y maes parcio yn annog pobl i hel sbwriel am ddau funud (#2minutebeachclean ), felly efallai dyna pam. Diolch i bawb sy'n codi sbwriel!

“Roedd y rhan fwyaf o'r sbwriel a gasglwyd gennym yn gysylltiedig â physgota – rhwydi, potiau, blychau pysgod – a oedd wedi dod i mewn ar y llanw."

Tasg gyntaf y grŵp oedd cynnal arolwg sbwriel ar ddarn 100m o’r traeth. Roedd hyn ar gyfer Cymdeithas Cadwraeth y Môr, sydd yn bwydo'r wybodaeth i arolwg byd-eang blynyddol o lygredd sbwriel ar hyd ein harfordiroedd. Cynhaliwyd sesiwn hel sbwriel am weddill o’r dydd gyda thua milltir-a-hanner o'r traeth wedi'i lanhau gan y gwirfoddolwyr.

Ymhlith y rhai a helpodd ar y diwrnod roedd staff o Gyfoeth Naturiol Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Adrannau Morwrol a Phriffyrdd Cyngor Gwynedd.

Dyma sylwadau rhai o’r gwirfoddolwyr a gymerodd ran:

“Fe gawson ni ddiwrnod hyfryd - fe wnaeth y plant ei fwynhau'n fawr iawn ac eisiau gwneud un arall. Diolch am ei wneud yn brofiad da iddyn nhw." Melanie, a ddaeth o'r Amwythig am y diwrnod gyda'i theulu.

 "Roedd yn bleser helpu gyda'r helfa sbwriel a chwrdd â chymaint o bobl fendigedig sydd mor angerddol am ein traethau a'r amgylchedd." Karen.

Dywedodd y Cynghorydd Freya Bentham, aelod o Gyngor Gwynedd dros Harlech a Thalsarnau: “Mae'r olygfa o Gastell Harlech o'r Morfa gyda chefndir Eryri yn un o'r goreuon yng Nghymru, ond gan ein bod ni ym mhen pellaf Bae Ceredigion rydyn ni'n cael llawer o blastig, offer pysgota a malurion cyffredinol yn cael ei olchi yma gan y tonnau.

“Mae'n wych bod Cymdeithas Eryri wedi dod ynghyd â'r holl bartneriaid i alluogi'r gwirfoddolwyr i gael gwared â'r sbwriel hwn oddi ar y traeth. Mae wedi bod yn ymdrech wych ac rwy’n canmol pawb a gymerodd ran yn ystod y dydd am eu hymdrechion bendigedig.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros wasanaethau Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n wych bod gwirfoddoli’n dod yn fwyfwy poblogaidd. Rwy'n canmol Cymdeithas Eryri am ddod â phawb ynghyd i fynd i'r afael â sbwriel morol ar draeth Harlech.

“Mae’n enghraifft wych arall o weithio mewn partneriaeth i alluogi gweithredu gwirfoddol i wella ein hamgylcheddau lleol a byd-eang. Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran.”

Gall rhywun sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu gwŷs llys a dirwy o hyd at £ 2,500. I roi gwybod am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch â Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 

Mae prosiect Caru Gwynedd y Cyngor yn derbyn cyllid gan fenter Caru Cymru Cadwch Gymru’n Daclus, sy’n cael ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru. Gallwch gysylltu â thîm Caru Gwynedd ar 01766 771000 neu anfon e-bost at CaruCymru@gwynedd.llyw.cymru

 

Llun: Gwirfoddolwyr yn hel sbwriel