Ydi eich busnes yn barod am Brexit?

Dyddiad: 25/10/2019
Brexit

Er gwaetha’r ansicrwydd ynghylch Brexit, mae busnesau yn dal i gael eu hannog i dreulio amser yn paratoi ac i gymryd pob cam rhesymol i wneud yn siŵr eu bod mor barod â phosib.

Mae Cyngor Gwynedd yn annog busnesau i fynd i Borth Cyngor Brexit Llywodraeth Cymru. Bwriad y safle we bwrpasol yw lliniaru risgiau posib ac i adnabod yr heriau a’r cyfleoedd sydd ar y gorwel.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygiad Economaidd:

“Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn glir ar hyd y daith y bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith fawr ar ein cymunedau. Er bod ansicrwydd mawr dal i fod ynghylch yr amseru, rydym yn annog cwmnïau lleol i gymryd pob cam posib i wneud yn siŵr eu bod wedi paratoi gystal â phosib.

“Daw safle Brexit Busnes Cymru â’r holl wybodaeth a chyngor perthnasol i fusnesau at ei gilydd. Mae’n cynnwys Pecyn Cymorth Brexit ar gyfer busnesau Cymreig, sy’n cynnwys chwe maes allweddol fel gall cwmnïau fesur pa mor barod ydynt ac sy’n creu adroddiad penodol sy’n dangos pa feysydd sydd angen sylw.  

“Rydym yn galw ar gwmnïau o Wynedd i fynd i’r safle a gweld os ydynt angen gweithredu er mwyn paratoi cyn i ni adael yr Undeb.”

Yn ogystal, mae’r safle Brexit Busnes Cymru yn darparu gwybodaeth ar ‘Hysbysiadau Technegol’ sy’n berthnasol i ddiwydiannau penodol ac yn nodi’r newidiadau a allai gael effaith ar sectorau unigol petai’r DU yn gadael yr UE gytundeb. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth bydd busnesau angen ystyried ynghylch mewnforio ac allforio, rheolaethau a safonau, diogelu data, safonau masnach, gweithwyr cyflogedig, tollau a chymdeithasau masnach.

Am fwy o wybodaeth am y cyngor sydd ar gael ar safle Brexit Busnes Cymru, ewch i: www.businesswales.gov.wales/brexit/cy

Mae gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau i’w weld ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/busnes neu dilynwch gyfrif Twitter Busnes Gwynedd @BusnesGwynedd am y newyddion diweddaraf.