Banc ailgylchu Penygroes yn cael ei dargedu gan dipwyr slei-bach tymhorol

Dyddiad: 07/01/2019

Penygroes1

 

Penygroes2

 

 

 

Mae swyddogion Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd wedi bod yn edrych ar gynnwys nifer fawr o wastraff a gafodd ei adael ym manc ailgylchu Penygroes dros gyfnod y Nadolig.

 

Mae lluniau o’r safle yn dangos maint y tipio slei-bach, gyda dwsinau o fagiau du a bocsys yn llawn amrywiaeth o sbwriel yn cynnwys papur lapio Nadolig, gwastraff a chartonau bwyd, nwyddau trydanol, bocsys pizza a hyd yn oed teganau.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd A Bwrdeistrefol: “Mae’r drosedd yma’n un gwbl ddiangen gan fod canolfan ailgylchu Caernarfon wedi bod ar agor am gyfnod estynedig dros gyfnod y Nadolig. Mae yna arwyddion amlwg mewn lle yn rhybuddio pobl i beidio tipio yn safle ailgylchu Penygroes a does yna ddim esgus o gwbl i unrhyw un anwybyddu’r rhain.

 

“Rwyf ar ddeall fod ymchwiliadau’r Tîm Gorfodaeth Stryd wedi bod yn bositif a bydd nifer o unigolion yn clywed ganddynt yn fuan iawn.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Judith Humphreys sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd: “Mae’n siom deall bod y tipio yma wedi digwydd dros y Nadolig yn y man ailgylchu hwn sydd yn bwysig inni fel cymuned. Gobeithio na fydd hyn yn digwydd eto a bydd y safle yn cael ei barchu eto.”

 

Mae unrhyw un sy’n cael eu dal yn tipio slei-bach yng Ngwynedd yn debygol o dderbyn cosb benodedig o £400. Mewn achosion mwy difrifol o dipio anghyfreithlon, bydd troseddwyr yn parhau i gael eu herlyn, yn ogystal ag unrhyw un sydd ddim yn talu’r ddirwy.

 

Mae’r rhybudd cosb benodedig o £400 yng Ngwynedd, sy'n gyson â mwyafrif cynghorau Cymru, yn cael gostyngiad o £ 100 os caiff ei dalu o fewn deng niwrnod. Mae'r gosb benodedig yn berthnasol ar dir cyhoeddus a phreifat.

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio’n agos gyda Taclo Tipio Cymru sydd yn anelu i wneud tipio anghyfreithlon yn annerbyniol yn y gymuned.

 

Ychwanegodd Steve Parkinson, Cydlynydd Gogledd Cymru Taclo Tipio Cymru: “Mae Taclo Tipio Cymru yn llwyr gefnogi’r defnydd o gosb benodedig newydd. Fodd bynnag, os ydych yn cael eich dal yn tipio ar raddfa fwy, gallwch wynebu dirwyon o hyd at £50,000 a/neu eich dedfrydu i’r carchar. Gall cerbydau sy’n cael eu defnyddio i dipio gael eu meddiannu a’u gwasgu.”

 

Er mwyn adrodd ar achos o dipio yng Ngwynedd, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru  a chliciwch ar ‘Adrodd Problem’ ar y dudalen gartref. Fel arall, gallwch gysylltu’n uniongyrchol gyda’r tîm Gorfodaeth stryd drwy e-bostio: gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

 

LLUNIAU: Cafodd dau bentwr anferth o sbwriel ei dipio’n anghyfreithlon ym manc ailgylchu Penygroes.