Cystadleuaeth ym Mhorthmadog yn dathlu busnes lleol a'r iaith Gymraeg

Dyddiad: 25/01/2019
ENNILLWR CYSTADLAETH

Mae cystadleuaeth Nadoligaidd yn ardal Porthmadog wedi rhoi cyfle i bobl ifanc yr ardal i ddysgu am fusnesau stryd fawr leol, ynghyd â hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg.  

 

Yn yr ymgyrch ar y cyd rhwng grŵp Caru Port a Hunaniaith – Menter Iaith Gwynedd, cuddiwyd deg o ddreigiau coch bychan, pob un a het Sion Corn am ei phen mewn siopau ym Mhorthmadog.  Rhoddwyd her i blant cynradd y cylch i ddarganfod man cuddio pob un ohonynt.

 

Yr her i blant cynradd y cylch oedd darganfod man cuddio pob un ohonynt er mwyn cyfle i ennill draig goch fawr a thocyn llyfr Cymraeg. Mae’r enillydd wedi ei gyhoeddi yn ddiwddar – llongyfarchiadau mawr i Nel Dafydd o Borth-y-Gest, a lwyddodd i ddarganfod y dreigiau i gyd.

 

Esboniodd y Cynghorydd Nia Jeffreys ar ran Caru Port: “Un o amcanion Caru Port ydi darbwyllo pobl leol i wario eu harian yn lleol a, thrwy hynny gefnogi busnesau a swyddi lleol.

 

“Roeddem wrth ein boddau fod Hunaniaith wedi gofyn i gael gweithio hefo ni ar fenter oedd, ar yr un llaw yn cefnogi busnesau lleol ac, ar y llall yn dangos i blant yr ardal fod y Gymraeg yn rhan o wead Porthmadog ac y gellir ei defnyddio gyda chymaint o fusnesau lleol.”

 

Amlinellodd Ifan Llewelyn, Swyddog Iaith gyda Hunaniaith gefndir i’r gystadleuaeth: “Mae’r iaith Gymraeg yn denu pobl i Borthmadog; pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd; pawb yn mwynhau defnyddio a chlywed yr iaith mewn siopau a chaffis.

 

“Roedd gan Hunaniaith awydd dangos i blant yr ardal fod y Gymraeg yn rhan werthfawr o fywyd busnes eu cymuned. Y gobaith ydy y byddent, yn y dyfodol yn dewis gwneud y Gymraeg yn rhan o’u bywydau wrth iddynt brifio’n bobl ifanc ac oedolion sy’n byw yn y gymuned.”

 

Llun: Y Cynghorydd Nia Jeffreys a Glenda Burke ar ran Caru Port ac Ifan Llewelyn o Hunaniaith yn cyflwyno’r wobr i Nel o Ysgol Borth-y-gest