Pont Bodfel – gosod pont dros dro

Dyddiad: 31/01/2019
Pont

Bydd Cyngor Gwynedd yn gosod pont dros dro dros Afon Rhyd-hir ar yr A497 rhwng Efailnewydd a Boduan. Mae hyn yn dilyn cau’r bont – sy’n strwythur rhestredig Gradd II – ddydd Sadwrn (26 Ionawr oherwydd difrod sylweddol i’w strwythur.

 

Bydd gwaith yn bwrw mlaen cyn gynted a phosib i osod wyneb dros dro o’r briff ffordd ac i godi pont Bailey un lôn. Mae disgwyl bydd y ffordd ar agor gyda goleuadau traffig dwy-ffordd o fewn tair wythnos. Mae gwaith i wneud  Pont Bodfel yn ddiogel ac i ganfod datrysiad parhaol i’r sefyllfa yn mynd rhagddo hefyd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Cyn gynted a bo peirianwyr strwythurol wedi cadarnhau na fyddai’n bosib ail agor Pont Bodfel yn syth, mae swyddogion y Cyngor wedi gweithio’n gyflym er mwyn canfod y datrysiad dros dro gorau posib.

 

“Bydd gosod y bont dros dro a chysylltu’r ffyrdd yn dipyn o her. Ond os bydd y tywydd ar ein hochor rydym yn ffyddiog bydd y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn y dair wythnos nesaf. Dyma’r ffordd gyflymaf o fedru ail-agor yr A497, a fydd hefyd yn lleihau’r risg o ddamweiniau ffordd ac yn galluogi’r gwasanaethau brys i ymateb i alwadau o’r ardal cyn gynted a phosib.

 

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i drigolion lleol a gyrwyr am fod mor amyneddgar. Rydw i’n gobeithio bydd y cyhoeddiad hwn yn cael ei groesawu gan drigolion a busnesau lleol, sydd wedi mynegi pryder dros orfod teithio wyth milltir yn ychwanegol o Foduan i’r Ffôr.

 

Ychwanegodd Steaffan Jones, Pennaeth dros dro Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae asesiadau technegol cychwynnol yn dangos fod difrod sylweddol wedi ei wneud i un o bileri Pont Bodfel, mae’n debyg fod hyn wedi ei achosi gan ysgwrio o dan sylfeini’r bont.

 

“Mae’r bont restredig Gradd II yn dyddio’n ôl i’r 19fed ganrif gynnar, sy’n gwneud unrhyw waith trwsio yn her. Mae’r Cyngor mewn trafodaethau efo’r tirfeddiannwr lleol, cynrychiolwyr o Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a llywodraeth Cymru er mwyn adnabod y datrysiad tymor hir gorau. Bydd gofyn i’r Cyngor fynd trwy broses trwyddedu cyn gwneud unrhyw waith trwsio ar Bont Bodfel, oherwydd ystyriaethau llifogydd, llygredd a physgodfeydd.

 

“Yn y cyfamser, bydd codi pont newydd yn golygu fod yr A497 rhwng Efailnewydd a Boduan yn ail-agor cyn gynted a phosib.”

 

Gofynnir i fodurwyr barhau ddefnyddio’r ffordd arall hyd nes i’r bont newydd fod yn ei lle.