Cadeirydd Cyngor Gwynedd 2019–20

Dyddiad: 02/05/2019
Cadeirydd

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 2 Mai, etholwyd Y Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd a'r Cynghorydd Simon Glyn (Tudweiliog) yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2016, mae’r Cynghorydd Edgar Wyn Owen wedi gwasanaethu ar wahanol bwyllgorau megis Craffu Cymunedau, Trwyddedu, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Fforwm Ardal Gwyrfai, Pwyllgor Cynllunio  ac yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Waunfawr ac Ysgol Brynrefail.

Wrth gael ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Owen

“Rwy'n ei ystyried yn fraint ac yn anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Gwnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair."

Etholwyd y Cynghorydd Seimon Glyn (Tudweiliog) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

 

LLUNIAU:

1 -Y Cynghorydd Edgar Wyn Owen ydi Cadeirydd Cyngor Gwynedd ar gyfer 2019-20

2 – Cadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) a’r Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Simon Glyn (Tudweiliog)

3 – Mae’r Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn cymryd drosodd fel Cadeirydd Cyngor Gwynedd gan y Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr)