Hel sbwriel ger Cwm Cadnant yng Nghaernarfon

Dyddiad: 02/05/2019
CwmCadnant

Yn ddiweddar bu prosiect Trefi Taclus Cyngor Gwynedd yn clirio sbwriel ar ochr Ffordd Llanberis, Caernarfon ynghyd a gwaredu eitemau o dipio slei bach. Mae tir y Cyngor yn y lleoliad hyn yn ffinio â gwarchodfa natur hyfryd Coed Cadnant, sydd dan reolaeth Coed Cadw, ac felly mae'r broblem sbwriel yma yn un siomedig iawn.

Fe gymerodd hi chwe diwrnod o waith parhaus gan ddau berson i waredu’r holl eitemau, a oedd wedi cronni dros nifer o flynyddoedd. Mae'r safle wedi'i leoli rhwng yr ardaloedd preswyl Ysgubor Goch a Maesincla ac mae hefyd yn agos at siop leol brysur, sydd gyda nifer o finiau sbwriel gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd lleol, Cemlyn Rees Williams: “Rwy'n falch iawn fod y gwaith hwn bellach wedi'i gwblhau. Mae ardaloedd o flerwch sbwriel yn aml gerllaw siopau bwyd a diod ac ar lwybrau cymunedol prysur ac felly rwy'n credu bod addysg yn allweddol i ddelio â'r broblem hon.

“Rwyf hefyd yn ymwybodol bod yna bobl a grwpiau lleol bellach yn codi sbwriel ac felly mae mor bwysig ein bod yn adeiladu ar y mentrau cadarnhaol hyn.”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Catrin Wager: “Rwy'n ddiolchgar bod Trefi Taclus Gwynedd yn mynd i'r afael â sbwriel gyda phrosiectau glanhau, fel hwn yng Nghaernarfon. Hefyd, mae mor bwysig ein bod yn addysgu, a grymuso unigolion a chymunedau i wneud rhywbeth yn uniongyrchol eu hunain.

“Mae'r nifer cynyddol o bobl sy'n cymryd rhan mewn sesiynau casglu sbwriel yng Ngwynedd yn galonogol iawn, ac mae’r Cyngor yn ddiolchgar a falch i allu eu helpu i ymsefydlu a gweithio gyda nhw i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n hamgylchedd lleol.”

Dywedodd Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Er bod y sbwriel yma wedi hel dros amser, mae'n dal i fod yn drist iawn dod o hyd i gymaint o boteli, caniau, pecynnau bwyd a hefyd eitemau wedi tipio, fel teganau plant a dodrefn gardd.

“Rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion cynradd lleol yn y blynyddoedd diwethaf, gyda disgyblion Ysgol Maesincla yn frwdfrydig iawn i ddylunio poster atal-sbwriel - ac mae dau o'r rhain bellach wedi eu gosod ar hyd y darn hwn o Ffordd Llanberis.”

Tra bod Gwynedd yn cymharu’n dda gydag ardaloedd eraill o Gymru o ran glendid strydoedd, mae sbwriel a’i effeithiau yn dal i fod yn broblem mewn rhai cymunedau.

Mae pobl sy’n ymddwyn yn anghyfrifol a thaflu sbwriel mewn unrhyw leoliad cyhoeddus yn troseddu, a gall person sy’n ei gael yn euog wynebu dirwy o hyd at £2,500.

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 01766771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.

Lluniau: Sbwriel wedi’i gasglu ger Cwm Cadnant.