Lansio Llwybr Newydd i Dwristiaid yn y Dyffrynnoedd Llechi yn Eryri ar gyfer Wythnos Twristiaeth Cymru 2019

Dyddiad: 13/05/2019
Wales Way_Download Icon_slate valleys.

Dewch i ddarganfod teithiau newydd sbon i'w mwynhau yr haf yma

Mae llwybr newydd sbon i dwristiaid yn ardal Eryri wedi cael ei lansio fel rhan o Wythnos Twristiaeth Cymru, a ddechreuodd ar 11 Mai 2019. Mae Llwybr y Dyffrynnoedd Llechi yn un o saith taith a ddatblygwyd i hyrwyddo Ffordd y Gogledd. Mae'r llwybr ar ffurf map digidol, sydd ar gael i'w lwytho i lawr AM DDIM heddiw o ymweldageryri.info.

Mae'r map yn edrych ar leoliadau gwahanol yn ardal Eryri – o Fethesda i Benygroes. Bydd defnyddwyr y map yn ymweld â mannau poblogaidd i dwristiaid megis Zip World yn Chwarel y Penrhyn, yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn Llanberis a Rheilffordd Eryri yng Nghaernarfon.

Mae'r llwybr newydd yn rhan o gasgliad newydd sbon o saith map, sy'n tynnu sylw at rai o'r lleoliadau twristaidd allweddol sydd i'w gweld yn y gogledd. Mae'r mapiau wedi'u dylunio a'u cynhyrchu gan y pedair Partneriaeth Rheoli Cyrchfannau yn y gogledd wrth iddyn nhw gydweithio am y tro cyntaf (sef Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a'r gogledd-ddwyrain - sef Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam). Mae'r mapiau'n cydgysylltu â'r ffordd 75 milltir o hyd, Ffordd y Gogledd – un o'r tri llwybr twristiaeth cenedlaethol a lansiwyd gan Croeso Cymru o dan frand Ffordd Cymru.

Gydag amrywiaeth eang o drysorau cudd yn y gogledd, mae pob map wedi'i seilio ar thema gyda'i lwybr unigryw ei hun, sy'n ymestyn o Ynys Môn i'r gogledd-ddwyrain. Ar yr agenda, gall defnyddwyr ddilyn taith arfordir Conwy, cylchdaith forwrol gogledd Ynys Môn, dyffrynnoedd llechi Gwynedd a thirnodau enwog y gogledd-ddwyrain. Mae'r llwybrau gwyddoniaeth a threftadaeth a'r llwybr gweithgaredd teulu yn mynd â chi ar daith i weld rhai o brif gyrchfannau'r gogledd-ddwyrain, tra bod y gylchdaith antur awyr agored a threftadaeth yn dangos y gorau o'r hyn sydd gan y gogledd i'w gynnig – ardal sy'n enwog am ei golygfeydd godidog a'i gweithgareddau antur llawn adrenalin. 

Meddai'r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi, Cyngor Gwynedd:

"Rydw i wrth fy modd bod Gwynedd ac Eryri yn rhan bwysig o'r prosiect Cymru-gyfan yma. Mae'n caniatáu i ni gryfhau ein perthynas â chynghorau cyfagos a'r sector twristiaeth lleol yn ein gwaith i roi hwb pellach i'r sector twristiaeth lleol.

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod mwy a mwy o bobl yn defnyddio adnoddau ar-lein i gynllunio gweithgareddau a gwyliau. Nod y prosiect arloesol hwn yw tynnu sylw at yr amrywiaeth o atyniadau y gellir eu mwynhau mewn lleoliadau ledled y sir drwy gydol y flwyddyn. Fel Cyngor, rydyn ni'n credu y bydd yr ymgyrch hon yn rhoi rhoi hwb i'r economi leol ac yn darparu cynnig cyfleoedd gwaith drwy gydol y flwyddyn."

Mae'r mapiau newydd wedi bod yn ymdrech gymunedol, wrth i fusnesau gael eu gwahodd i weithdai i drafod eu syniadau ar gyfer llwybrau newydd i dwristiaid i helpu i hyrwyddo'r rhanbarth a darparu teithiau cylchol a theithiau gwahanol oddi ar Ffordd y Gogledd.

Mae'r mapiau'n rhan o ymgyrch dwristiaeth ehangach a lansiwyd gan awdurdodau lleol y gogledd, sydd - ynghyd â chyllid gan Croeso Cymru a'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol - wedi ymdrechu i roi hwb i ffigurau twristiaeth yn ystod misoedd y gaeaf, sydd wedi bod yn is na'r gobaith yn y gorffennol.

Bu'r ymgyrch yn llwyddiannus ymysg busnesau lleol, gyda digon o ymateb cadarnhaol a pharodrwydd i ddefnyddio'r hashnod #DarganfodGogleddCymru ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae'r hashnod poblogaidd yn dal yn fyw ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn cael ei ddefnyddio'n rheolaidd i hyrwyddo'r ardal.

Thema Wythnos Twristiaeth Cymru eleni yw "Cryfder drwy Bartneriaeth", sy'n adlewyrchu'r ymdrechion a wnaed gan awdurdodau lleol y gogledd i ymwneud â'r diwydiant twristiaeth yn y rhanbarth drwy gydol yr ymgyrch – gyda'r nod o weithio gyda'n gilydd i wireddu'r manteision economaidd sy'n deillio o hyrwyddo'r rhanbarth yn ei gyfanrwydd, a manteisio ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan Ffordd Cymru.

Meddai Richard Wyn Huws o Winllan a Pherllan Pant Du:

"Mae'n wych gweld awdurdodau lleol y gogledd yn gweithio gyda'i gilydd i gynhyrchu deunydd marchnata newydd ac arloesol i hyrwyddo'r ardal brydferth yma. Mae'r llwybr newydd yn wych, a bydd yn rhoi cyfle i ymwelwyr weld ein treftadaeth, darganfod atyniadau o'r radd flaenaf, mwynhau golygfeydd godidog a blasu cynnyrch lleol o ansawdd uchel".

Bydd yr wythnos o ddigwyddiadau yn dechrau yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar 14 Mai, gyda thros ugain o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod yr wythnos.

Mae mapiau ar gael i'w llwytho o https://www.ymweldageryri.info/cy/ffordd-y-gogledd

Ac ar gael am ddim heddiw.

Mae'r prosiect yma wedi'i ariannu drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a'i gefnogi gan gronfa Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, sef y Gronfa i wella'r profiad i ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy weithio gyda'n gilydd.