Arian ar gael i gefnogi adfywio canol dinas Bangor

Dyddiad: 18/03/2019
Bangor

Mae perchnogion eiddo ym Mangor yn cael eu hannog i fynychu digwyddiad galw-heibio wythnos nesaf i ddysgu mwy am gronfa £2.16 miliwn i adnewyddu eiddo yng nghanol y ddinas.

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor, wedi sefydlu cronfa £2.16 miliwn i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor. Mae hyn yn dilyn cais llwyddiannus gan Gyngor Gwynedd i raglen Targedu Buddsoddiad Mewn Adfywio Llywodraeth Cymru.

Mae’r  Cynllun Adnewyddu a Buddsoddiad Eiddo yn ychwanegiad i’r gronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor sydd wedi bod yn ei le ers Mawrth 2017. Mae’n cynnig pecyn cymorth sydd yn cynnwys benthyciadau, buddsoddiad preifat a grant i berchnogion a deiliaid adeiladau masnachol er mwyn gwella blaen yr adeiladau ac i ddod a gofod llawr masnachol gwag yn ôl i ddefnydd buddiol.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi: “Dros y blynyddoedd, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda phartneriaid er mwyn adfywio'r ardal yng nghanol y ddinas, ac rydym yn falch o wedi gallu sicrhau arian ychwanegol sydd yn rhoi’r cyfle i fusnesau a thrigolion Bangor i adnewyddu eu hadeiladau.

“Bydd yr arian yn targedu eiddo gwag, eiddo sydd yn cael eu tanddefnyddio ac adeiladau sydd angen eu hadnewyddu o fewn ardaloedd masnachol canol dinas Bangor, gyda’r amcan o sbarduno buddsoddiad, cyfleoedd cyflogaeth yn ogystal â chyfrannu tuag at fywiogrwydd yr ardal.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n berchen ar eiddo yng nghanol y ddinas sydd eisiau dysgu mwy am y cymorth ariannol sydd ar gael i ddod i’r digwyddiad galw-heibio sydd yn cael ei gynnal ar 26 Mawrth.”

Bydd y digwyddiad galw-heibio i rannu gwybodaeth ynghylch yr arian sydd ar gael yn cael ei gynnal yn cyn adeilad siop Burton ar y Stryd Fawr rhwng 8am a 5pm ym Mangor, ar ddydd Mawrth, 26 Mawrth.

Bydd yna gyfle hefyd i drafod gyda Thîm Tai Gwag o ran y posibiliadau i wneud defnydd o ofod llawr gwag uwch ben eiddo masnachol drwy eu trawsnewid i ddefnydd preswyl. Mae grantiau a benthyciadau di-log ar gael i fynd i afael â’r broblem o wagle hir dymor ac i wella ansawdd stoc tai yn y sector rhent preifat.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch yr arian sydd ar gael i’w weld ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/cymorthariannol  neu drwy alw Uned Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679231 neu drwy e-bostio: busnes@gwynedd.llyw.cymru  

LLUN: Stryd Fawr Bangor