Cais i gychwyn trafodaethau lleol ar agor ysgol gynradd newydd yng Nghricieth

Dyddiad: 27/03/2019

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau buddsoddiad mewn egwyddor, yn cynnwys cyfraniad ariannol gan Lywodraeth Cymru, tuag at brosiect gwerth dros £4.9 miliwn i adeiladu ysgol gynradd newydd yng Nghricieth.

Mae hyn yn dilyn arolygon o gyflwr yr adeilad presennol sydd wedi adnabod nifer o ddiffygion sylweddol i adeiladau Ysgol Treferthyr y byddai angen sylw o fewn y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd Aelod Cabient Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae cyflwr adeilad Ysgol Treferthyr wedi bod yn destun pryder i’r Cyngor ers nifer o flynyddoedd. Rydym felly yn falch iawn o fod wedi gallu sicrhau buddsoddiad mewn egwyddor o dros £4.9 miliwn a fyddai’n cynnwys cyfraniad gan Lywodraeth Cymru tuag at adeiladu ysgol newydd.”

Yn dilyn trafod y bwriad o adeiladu ysgol newydd yng Nghricieth, a’r effaith posib ar Ysgol Llanystumdwy, mae llywodraethwyr yr ysgol wedi nodi eu bod yn awyddus i fod yn rhan o’r trafodaethau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas: “Yn amlwg, mae’n ddyddiau cynnar, ond rydym yn falch ein bod wedi cynnal trafodaeth gyda llywodraethwyr, staff a rhieni Llanystumdwy, yn ogystal â chynrychiolwyr o Esgobaeth Bangor, ynglŷn ag unrhyw effaith posib y gallai adeiladu ysgol newydd yng Nghricieth gael ar ei ysgol hwy. Braf nodi felly fod yr ysgol yn awyddus i fod yn rhan o Banel Adolygu Lleol wrth i ni ystyried y camau nesaf.”

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill a fydd yn gofyn am yr hawl i gychwyn trafodaethau lleol i adnabod opsiynau ar gyfer adeiladu ysgol gynradd newydd yng Nghricieth gan gynnwys Ysgol Treferthyr a Llanystumdwy yn y trafodaethau.

Os bydd Cabinet y Cyngor yn cefnogi’r argymhelliad i gychwyn trafodaethau lleol gyda’r ddwy ysgol, mi fydd cyfres o gyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda chynrychiolaeth o ysgolion Treferthyr a Llanystumdwy. Mi fydd y trafodaethau hyn yn cynnwys trafod materion megis lleoliadau posibl ac anghenion ar gyfer yr ysgol newydd, gyda’r bwriad o adnabod opsiwn ffafriedig sy’n ymateb i anghenion addysg ar gyfer yr ardal i’r dyfodol.

Yn dilyn cwblhau y trafodaethau lleol hyn, bydd adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y  Cabinet maes o law i ofyn am ganiatâd i symud ymlaen i gynnal unrhyw broses statudol, yn ôl yr angen.