Plant Porthmadog mewn Ymgyrch Poster

Dyddiad: 21/03/2019
Eifion_Wyn_Poster

Mae plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog, wedi bod yn brysur yn ddiweddar mewn ymgyrch ar y cyd gyda Threfi Taclus i godi ymwybyddiaeth ynghylch y broblem baw cŵn yn y dref. Fel rhan o’r ymgyrch fe greodd y plant poster lliwgar sydd erbyn hyn wedi’i osod ar arwyddion cefn caled, ac sydd i’w gweld o gwmpas y dref.

Cyn cychwyn ar y gwaith o greu’r poster lliwgar fe ddaru’r plant trin a thrafod eu hymgyrch gyda Jonathan Gwyn Neale, sef Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd. Yn ddiweddarach fe ddaru’r cynghorwyr Gwynedd lleol dod i’r ysgol gyda Mr Neale i ddiolch i’r plant am eu hymdrechion. 

Meddai Cynghorydd ward Dwyrain Porthmadog, Nia Wyn Jeffreys: “Mae’n wych gweld ymdrech y plant i helpu gyda’r ymgyrch codi ymwybyddiaeth am y broblem atgas o faw cŵn yn ein cymunedau.  

“Ein plant sydd mwyaf bregus i’r tocsin sydd mewn baw ci, felly mae’n hollol addas mai nhw sy’n arwain. Diolch yn fawr iawn iddynt ac i’r ysgol am eu hymdrechion.”

Dywedodd cynghorydd ward Gorllewin Porthmadog, Selwyn Griffiths: “Mae gweithio gyda phlant ysgol yn fuddsoddiad gwych yn ein cymunedau i’r dyfodol, ac yn enwedig gan fod y criw yn yr ysgol mor frwdfrydig i weld gwellhad yn y broblem. Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol am eu partneriaeth lwyddiannus â Threfi Taclus ar hwn.”

Toxicara

Mae nifer o gŵn wedi’u heintio gyda pharasitiaid sydd yn gallu achosi niwed i bobl, yn enwedig plant. Mae Toxocariasis yn afiechyd sydd yn cael ei achosi gan wyau o fwydyn Toxicara sydd yn cael ei drosglwyddo o gŵn i bobl drwy wastraff cŵn neu bridd heintus. Gall yr haint arwain at salwch a hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd mae’n drosedd i fynd a chŵn i ardaloedd chwarae penodedig ar gyfer plant, tir ysgol, caeau chwaraeon a rhai traethau (Ebrill-Medi) neu i adael eich ci i faeddu unrhyw ofod cyhoeddus. Gall troseddwyr derbyn cosb benodedig o £100, a allai methiant i dalu arwain at wysiad i’r cwrt a dirwy o hyd at £1,000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Ariennir cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi cymunedau i wella’r amgylchedd lleol.

Llun: Rhai o ddisgyblion Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog gyda (o’r chwith) Carys Jones, Pennaeth Ysgol Eifion Wyn; Cynghorydd Nia Wyn Jeffreys; Cynghorydd Selwyn Griffiths; Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd.