Meddwl yn greadigol i leihau'r defnydd o blastig

Dyddiad: 24/09/2019
Plastig

Mae cynllun celfyddydol cyffrous wedi cychwyn yng Ngwynedd sydd yn anelu at ysbrydoli pobl i leihau eu defnydd o blastig.

Bydd prosiect Ynys Blastig, sydd wedi ei chomisiynu gan Gyngor Gwynedd, yn gweithio gyda phlant a’r gymuned ehangach yn ardal Peblig o Gaernarfon. Mae disgwyl hefyd y bydd menter gymdeithasol Antur Waunfawr hefyd yn cydweithio ar y prosiect.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd: “Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer sylw cynyddol ar y defnydd diangen o blastig a’i effaith andwyol ar yr amgylchedd yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

“Mae rhaglenni teledu ynghyd ag ymgyrchwyr lleol a rhyngwladol yn golygu fod yna sylweddoliad o’r diwedd fod rhaid i bobl newid eu hagweddau tuag at ddefnyddio deunydd plastig ag ati.

“Ein bwriad gyda’r prosiect yma ydi defnyddio celf i ehangu’r sylw hwnnw, gan roi cyfle i artistiaid weithio gyda rhai o blant y sir er mwyn creu gwaith fydd yn ysbrydoli y plant ond hefyd y gymuned ehangach i sylweddoli fod yna ddyletswydd arnon ni i gyd i wneud ein rhan dros y blaned. Rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at weld Ynys Blastig yn datblygu.”

Fel rhan o’r prosiect bydd criw o artistiaid dan arweiniad Iola Ynyr yr artist arweiniol yn ymweld ag Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon i ddatblygu syniadau ar gyfer prosiect Ynys Blastig. Bydd y tîm o artistiaid yn cynnwys Mirain Fflur, Mari Huws, Iwan Fon a Ceri Lloyd a fydd hefyd yn cydweithio gydag ysgol feithrin a chylch Ti a Fi Noddfa.

Meddai Iola Ynyr: “Ein bwriad ydi creu gweithgarwch celfyddydol sy’n uno a dod a phobl at ei gilydd. Yr hyn wnaeth ein taro ni wrth ddatblygu’r syniad am y prosiect oedd yr ynysoedd anferthol o blastig sydd i’w gweld yn ffurfio gyda ceryntau yn y môr. Ynysoedd marw sydd a’r gallu i ladd a difrodi natur.

“Mae posib dweud ein bod ni fel pobl yn ynysu ein hunain, ynysu oddi wrth pobl a’r blaned. Ond y bwriad gydag Ynys Blastig ydi cydweithio yn greadigol i edrych o’r newydd ar sut y gallwn ni i gyd gymryd cyfrifoldeb am leihau ein defnydd o blastig er mwyn rhoi gwell dyfodol i bawb.

“Y bwriad fydd cychwyn gyda disgyblion Ysgol Maesincla yn gorymdeithio trwy Gaernarfon mewn gwisgoedd wedi eu creu o’u gwastraff plastig. Yr ofn yw y bydd mwy o blastig yn y mor na physgod erbyn 2050 sydd wedi ein sbarduno ni i ddychmygu a fyddwn ni fel pobl yn dechrau cynnwys plastig  yn ein cyrff?

“Rydan ni eisoes wedi dechrau ymweld â disgyblion Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon yn barod i drafod y prosiect efo’r disgyblion ac rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at gael mynd nol a chlywed beth ydi eu syniadau nhw am. Dyna sy’n gyffrous, y bydd syniadau a chreadigrwydd y plant ac unrhyw un arall fydd yn cyfrannu yn gyrru y prosiect yn ei flaen a bydd y gwaith celf yn seiliedig ar eu syniadau a’u gwaith nhw.”

Fel penllanw i’r prosiect, y bwriad fydd cynnal gorymdaith ynys gelfyddydol o ddeunyddiau naturiol sy’n arddangos pŵer adeiladol a thrawsnewidiol creadigrwydd gan adlewyrchu newid yn meddylfryd, arferion ac uchelgais pawb sydd wedi cymryd rhan. Mae disgwyl i’r orymdaith yma gael ei chynnal ym mis Mawrth.

LLUNIAU: Rhai o ddisgyblion Ysgol Maesincla sy’n rhan o’r prosiect