Adroddiad yn ystyried sut i'r Cyngor ymateb i bryderon am finiau yn rhwystro palmentydd

Dyddiad: 28/06/2019
Llun_Biniau

Mae adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu Cymunedau Cyngor Gwynedd yr wythnos nesaf yn ystyried ystod o opsiynau posib i'w gwneud hi mor hawdd â phosib i drigolion wneud y defnydd gorau o gasgliadau gwastraff ac ailgylchu, ac i fynd i'r afael â phroblemau penodol.

Mae hyn yn dilyn pryderon a godwyd mewn rhai cymunedau am finiau gwastraff a blychau ailgylchu yn cael eu gadael allan ar y stryd yn rhwystro palmentydd. Mewn rhai ardaloedd, mae biniau a adawyd allan wedi bod yn achos pryder yn arbennig i bobl anabl a rhieni â phramiau a sy'n gorfod camu allan i'r briffordd gan fod biniau yn rhwystro palmentydd.

Edrychodd yr ymchwiliad a gynhaliwyd gan weithgor o gynghorwyr hefyd yn fanwl ar y ffaith fod eitemau mae modd eu hailgylchu yn cael eu taflu yn y bin gwastraff cartref ac eitemau anghywir yn cael eu rhoi gyda'r casgliad ailgylchu.

Mae'r adroddiad a gyflwynir i Bwyllgor Craffu Cymunedau'r Cyngor yn nodi ystod o gamau y gellir eu cymryd i fynd i'r afael â'r prif broblemau.

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Churchman, a fu’n cadeirio’r ymchwiliad craffu: “Rydym wedi edrych yn fanwl ar y materion sy'n ymwneud â chasglu gwastraff ac wedi ymweld â chymunedau ledled y sir. Mae ein gwaith hefyd wedi ystyried sut gall y Cyngor ei gwneud mor hawdd â phosib i drigolion Gwynedd wneud y gorau o'r amrywiaeth o wasanaethau gwastraff ac ailgylchu sydd ar gael.

“Er mai ein cylch gorchwyl cychwynnol oedd ystyried allai fod angen cymryd camau gorfodaeth ar gyfer troseddwyr parhaus a difrifol, roeddem am fynd y tu hwnt i hynny ac edrych ar nifer o leoliadau lle mae problemau rheolaidd yn codi. Manteisiwyd ar y cyfle i ystyried yr hyn y gellir ei wneud i addysgu'r rhai nad ydynt ar hyn o bryd yn gwneud y defnydd gorau o'r gwasanaethau casglu.

“Mewn gwirionedd does dim rheswm dros beidio â defnyddio'r gwasanaeth yn gywir, a theimlwn, er y gallai fod angen cymryd camau gorfodaeth mewn rhai achosion, ein hargymhelliad yw y dylid ei ddefnyddio fel dewis olaf pan fydd pob llwybr arall wedi ei ymdrechu i’r eithaf, ac i weithio gyda thrigolion a busnesau i oresgyn unrhyw broblemau.

“Y nod yn y pen draw oedd dod o hyd i atebion a cheisio canfod gwelliannau i'r problemau a godwyd, i wella'r gwasanaeth i breswylwyr a dim ond i gymryd camau gorfodaeth fel dewis olaf, er mwyn gwneud Gwynedd yn lle mwy dymunol a thaclus i fyw.”

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer gwasanaethau Priffyrdd a Bwrdeistrefol “Rydw i'n hynod ddiolchgar i'r cynghorwyr, swyddogion a chynrychiolwyr o gyrff eraill sydd wedi cyfrannu at y gwaith pwysig yma.

“Rwy'n falch bod yr ymchwiliad yn cydnabod yr ymdrechion sylweddol a wnaed gan gyfran fawr o boblogaeth Gwynedd yn ogystal ag aelodau staff ymroddedig.

“Rwy'n edrych ymlaen at ystyried yr argymhellion a wnaed a thrafod y canfyddiadau gydag aelodau'r Pwyllgor Craffu cyn cyflwyno'r mater i Gabinet y Cyngor am benderfyniad yn y misoedd nesaf.”

Bydd yr argymhellion yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Craffu Cymunedau'r Cyngor ar 4 Gorffennaf. Os yw'r pwyllgor yn cefnogi'r argymhellion, disgwylir y bydd yr argymhellion yn cael eu cyflwyno i Gabinet y Cyngor ar gyfer penderfyniad ym mis Medi.

LLUN: Codwyd pryderon am biniau a blychau Ailgylchu yn cael eu gadael allan ar y stryd yn blocio palmentydd