Arwyr Sbwriel Ifanc Aberdaron a Llanfrothen

Dyddiad: 26/06/2019

Aberdaron

Ysgol y Garreg

Yn ddiweddar bu plant bach o Aberdaron a Llanfrothen, Gwynedd yn brysur yn hel sbwriel yn eu cymuned.

Ar fore braf o wanwyn yn Aberdaron fe cynhaliwyd taith gerdded noddedig gan Arwyr Sbwriel Aberdaron i godi arian tuag at yr Ysgol Feithrin leol. Gyda chymorth adran Trefi Taclus Cyngor Gwynedd fe aeth teuluoedd a ffrindiau plant yr ysgol allan i fynd i’r afael â’r gwastraff ar hyd y traeth.

Bu pawb wrthi’n brysur yn casglu sbwriel, a daethpwyd ar draws pob math o eitemau ych-a-fi gan gynnwys clytiau budur, baw ci a sigaréts. Yn ogystal a hyn roedd yna eitemau anghyffredin iawn wedi eu taflu, megis pâr o sbectols a chadair glan-y-môr wedi’i losgi - heb sôn am nifer o fagiau a photeli plastig.

Meddai Sioned Mair Williams, a drefnodd y digwyddiad:  “Llwyddodd ni gasglu dipyn go lew o wastraff fyddai fel arall, mwy na thebyg, wedi gwneud ei ffordd i’r môr, ac ar ben popeth arall llwyddwyd i gasglu dros £450 i Ysgol Feithrin Aberdaron.

“Gobeithio yn wir y medrwn gynnal digwyddiad arall tebyg yn fuan yma ym Mhen Llŷn. Diolch i bawb a gyfrannodd ac i Gyngor Gwynedd am fenthyciad yr offer.”

Dywedodd Gareth Roberts, y cynghorydd lleol: “Rydym mor lwcus ym mhendraw Llŷn i gael ardal mor dlws ond yn wir mae gweld sbwriel o bob math ar y traethau yn bechod dros ben. Hoffwn ddiolch i Arwyr Sbwriel Aberdaron am drefnu menter mor werthfawr ac i’r plant bach wrth gwrs, am eu cyfraniad unigryw.”

Bu plant bach Ysgol Y Garreg, Llanfrothen hefyd yn brysur iawn yn hel sbwriel o gwmpas ardal yr ysgol, yn ogystal â chael hwyl arni yn creu posteri deniadol gyda’r neges i gadw’r pentref yn daclus.

Meddai Emma Lewthwaite, athrawes y plant yn Ysgol Y Garreg: “Roedden nhw’n llawn ynni a brwdfrydedd i fynd allan o’r ysgol i hel sbwriel, ac ar ôl y digwyddiad penderfynodd y plant fynd ati i greu posteri lliwgar i helpu cadw’r pentref yn daclus. Hoffwn ddiolch i Drefi Taclus am eu cymorth cyn ac ar ôl y digwyddiad.”

Dywedodd Gareth Thomas, y cynghorydd lleol: “Mae’n dda gweld y fenter hon yn Ysgol y Garreg gyda’r plant lleiaf.  Mae plant bach â brwdfrydedd mawr iawn i weithredu ac felly mae sianelu’r hwn at rywbeth mor haeddiannol yn bleser i’w weld. Diolch i bawb yn yr ysgol am eu hymdrechion ac yn enwedig i’r plant.”

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Hyfryd yw gweld plant ifanc Aberdaron a Llanfrothen yn mynd i’r afael â sbwriel yn eu cymunedau.  Mae ansawdd amgylcheddol y byd y mae’r plant yma am etifeddu yn dibynnu i rannau helaeth arnom ni, felly diolch i bawb a gyfrannodd am y weledigaeth bositif i drefnu’r digwyddiadau yma.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Lluniau: 1. Plant yn Aberdaron wedi bod yn hel sbwriel; 2. Plant Ysgol y Garreg, Llanfrothen wedi bod yn hel sbwriel.