Cais am dai newydd ynni isel yng Nghaernarfon

Dyddiad: 11/06/2019
Pod

Mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno gan Adran Dai Cyngor Gwynedd i osod pedwar pod sydd wedi ei ddylunio gan staff yr awdurdod a fydd yn cynnig llety sefydlog dros-dro i unigolion.

Byddai’r tai yma, a fyddai wedi eu lleoli ar cyn safle ysgol Pendalar yn ardal Segontiwm yng Nghaernarfon, yn darparu llety pwrpasol ar gost isel. Mae dyluniad y pods wedi ei seilio ar egwyddorion ‘passivhaus’ a fydd yn golygu bydd gofynion gwresogi hyd at 90% yn îs ac y byddai’r adeiladau yn creu eu ynni eu hunain, gan gadw costau yn isel i’r tenantiaid.

Mae Adran Dai y Cyngor yn gobeithio y gallai’r datblygiad o bedwar eiddo ‘pod’ fod yn rhan gyntaf i sicrhau amrywiaeth o gartrefi eraill ar y safle yng Nghaernarfon yn y dyfodol. Mae’r dyluniad yn seiliedig ar system fodiwlar gyda’r gallu i’w cludo i safleoedd penodol a’u hail-ddefnyddio mewn ardaloedd eraill pe byddai angen.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gynllun cyffrous a rydw i’n falch iawn o waith staff tai y Cyngor sydd wedi datblygu’r dyluniad arloesol ar gyfer y pods. Oherwydd y dyluniad, mi fyddai’r adeiladau yn creu ei ynni ei hun ac fyddai costau isel iawn i gadw’r pods yn gynnes.

“Mae’r cynllun yn dangos ein hawydd i sicrhau amrywiaeth o dai fforddiadwy sydd â chost isel i’w cynnal ar gyfer tenantiaid. Y bwriad ydi gosod llety pwrpasol cost isel ar gyfer pobl sy’n ei chael yn anodd i ganfod tenantiaeth oherwydd rhesymau amrywiol.

“Mae’n wych fod y model mae staff y Cyngor wedi ei ddatblygu eisoes yn cael ei weld fel enghraifft i’w efelychu. Mae disgwyl y bydd nifer o siroedd eraill yn defnyddio’r cynllun i’w ddefnyddio yn eu hardaloedd nhw er mwyn cyfarch yr angen am y math yma o eiddo mewn cymunedau ledled Cymru.”

Mae’r cynllun wedi ei gefnogi trwy Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru. Mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno ac mae disgwyl y bydd yn cael ei benderfynu dros y misoedd nesaf.

LLUN: Sut fyddai’r pods yn edrych