Cyfleuster gofal ychwanegol Gwynedd yn cael effaith gadarnhaol ar drigolion

Dyddiad: 13/06/2019

Hafod Y Gest1

Hafod Y Gest3

Clywodd gwesteion yn agoriad swyddogol cynllun gofal ychwanegol gwerth £7.8m cymdeithas tai ym Mhorthmadog am ei effaith gadarnhaol ar fywydau'r trigolion.

Mae datblygiad Hafod y Gest Grŵp Cynefin, sydd wedi'i leoli yng nghanol y dref ac a welodd ei denantiaid cyntaf yn cyrraedd yn gynharach eleni, yn caniatáu i bobl hŷn yr ardal elwa ar gyfleuster byw’n annibynnol newydd mewn amgylchedd cymunedol diogel lle mae gwasanaethau gofal hyblyg ar gael.

26 o fflatiau dwy ystafell wely a 14 fflat un ystafell wely sydd yn Hafod y Gest ac mae'n ddatblygiad partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Grŵp Cynefin gydag Anwyl Construction yng ngofal y gwaith o ddatblygu’r adeilad newydd. Cafodd ei ariannu'n rhannol gan Grant Tai Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, gweithiodd 12 prentis o ogledd Cymru ar y safle, gyda 92 y cant o gyfanswm y gweithlu yn byw yn y rhanbarth. Mae'r prosiect wedi creu saith swydd barhaol gan gynnwys rheolwr prosiect, gofalwr, staff cegin a gofalwyr nos.

Agorodd Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y cynllun yn swyddogol, ac ymunodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Eifionydd yn y dathlu gan berfformio cân i’r mynychwyr.

Dywedodd Carina Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae'r preswylwyr wedi ymgartrefu'n dda iawn yma ac maent yn mwynhau setlo yn eu cartref newydd sy’n llawn adnoddau o safon.

“Roedd un person heb adael ei thŷ am ddwy flynedd cyn symud yma, oherwydd bod nifer fawr o risiau y tu allan i'w heiddo. Mae symud i Hafod y Gest wedi agor y drws iddi ar y byd ac mae hi wedi bod yn mynd i ganol dref Porthmadog i'r siopau lleol.

“Mae gweld y newid cadarnhaol mae’r cyfleuster yma wedi ei gael ar fywydau pobl yn anhygoel.”

Dywedodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James: “Rydym wedi buddsoddi £4.5 miliwn yn Hafod y Gest gan ein bod yn credu y gall tai chwarae rhan wrth gadw pobl yn iach ac yn annibynnol am gyfnod hirach, yn ogystal â chefnogi'r diwydiant adeiladu a busnesau lleol yn y gadwyn gyflenwi.

“Rwy'n falch iawn o gael gweld yr adeilad a chael y cyfle i gwrdd â rhai o'r preswylwyr newydd - mae Hafod y Gest yn cynnig lle gwych i fyw ynddo ac rwy'n gobeithio y bydd y trigolion yn hapus iawn yma.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Dyma ein pedwerydd cynllun gofal ychwanegol yng ngogledd Cymru ac mae gennym bumed lleoliad i’w agor yn Ninbych flwyddyn nesaf. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu atebion tai yn y rhanbarth ac mae'r cynlluniau yma’n gyfle gwych i bobl hŷn fyw'n annibynnol gyda'r hyblygrwydd o gael gwasanaethau gofal os oes angen.”

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Nia Jeffreys, a fu’n rhan o'r agoriad swyddogol: “Mae datblygiad Hafod y Gest yn enghraifft wych o sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i drawsnewid gofal cymdeithasol. Ein nod yw sicrhau y gall pobl hŷn Gwynedd barhau i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cymunedau ac mae Hafod y Gest yn darparu hynny.

“Mae'r cyfleuster gofal 24 awr yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod gofal a chymorth ar gael gan aelodau staff ymroddedig pe bai angen. Ond mae hefyd yn sicrhau bod gan drigolion ddrws ffrynt eu hunain gan roi’r dewis iddynt fod yn rhan o'r amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol sydd ar gael yn y datblygiad.

“Hoffwn ddiolch i'n partneriaid yng Ngrŵp Cynefin a'r Bwrdd Iechyd sydd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu'r trydydd cyfleuster tai gofal ychwanegol yma yng Ngwynedd.”