Na i Faw Cwn! - Cymuned Talybont Yn Ymuno â'r Ymgyrch

Dyddiad: 12/06/2019

1  2

Mae preswylwyr pentref Talybont ger Bangor wedi dewis ymateb i fater sy’n achosi pryder yn eu cymuned drwy ymgyrch posteri. Roedd trigolion Talybont wedi cael digon o’r lleiafrif o berchnogion cŵn nad oedd yn glanhau ar ôl eu anifeiliaid anwes mewn mannau cyhoeddus, ac felly fe benderfynont daclo’r broblem yn uniongyrchol.

Mae’r ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth wedi bod yn weithredol mewn cymunedau eraill yng Ngwynedd yn ddiweddar, gyda nifer o gynghorwyr lleol yn arwain yr ymgyrchoedd. Roedd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Arllechwedd, yn awyddus i ymateb preswylwyr Talybont ac fe ymunodd â Julian Johnson sydd hefyd yn gwirfoddoli i gadw’r gymuned yn lân a thaclus.

Cysylltodd Cynghorydd Meurig a Mr Johnson gyda Jonathan Neale, swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, ac fe ddaru nhw i gyd cyfarfod yn y pentref i drafod yr opsiynau. Dewiswyd yr arwyddion coch trawiadol “YN Y BIN!” i gyfleu’r neges mewn modd clir a phendant i’r rhai sy’n gyfrifol. Gyda chefnogaeth preswylwyr lleol mae’r arwyddion yma bellach wedi’u gosod o gwmpas y gymuned.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, cynrychiolydd ardal Talybont ar Gyngor Gwynedd: “Does na ddim llawer o bethau sy'n fwy annymunol na chyrraedd yn ôl i'r tŷ neu'r car ar ôl bod am dro, a sylwi eich bod wedi sefyll mewn baw ci. Ond ar wahân i fod yn beth cas, mae hefyd yn peryglu Iechyd y rhai sydd yn ei gyffwrdd - yn enwedig y plant yn ein cymunedau sydd yn aml yn chwarae yn y mannau ble gwelir y baw. Felly mae’r neges yn glir: Rhowch y baw yn y bin!”

Dywedodd Paula Sapsford, un o drigolion Talybont sydd yn berchennog ci: “Ni ddylai hyn fod yn broblem sy'n mynd ymlaen yn ein cymunedau. Mae gan y rhan fwyaf o berchnogion cŵn gerddi ac yn sicr ni fyddant yn gadael baw ci yng ngherddi eu hunain, felly pam ei adael yn rhywle arall? Mae ein cymuned o berchnogion cŵn yn benderfynol o helpu mynd i’r afael gyda’r mater, ac rydym yn fwy nag hapus i gyfathrebu’r neges o pherchnogaeth gyfrifol i’n cydberchnogion cŵn.”

Meddai Einir Young, un o drigolion Talybont ac sydd hefyd yn berchennog ci: “Mae’n syndod fod rhai perchnogion cŵn dal ddim yn deall fod peidio codi baw eich ci yn drosedd. Mae’n arferiad afiach tu hwnt ac mae perchnogion cyfrifol yn ddig fod y llond dwrn o bobl anghyfrifol yma’n rhoi enw drwg i bawb. Mae ‘na finiau yn y pentref ac mae bagiau baw ci ar gael am ddim gan y Cyngor; beth mwy sydd ei angen? Rhaid cytuno gyda’r poster - does dim esgus.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Rwyf yn cefnogi trigolion Talybont cant y cant yn eu hymgyrch i waredu eu cymuned o faw cŵn. Mae’r ymgyrch poster hon yn boblogaidd iawn gyda chynghorwyr a phreswylwyr ac mae’n ffordd wych o atgoffa’r rhai sy’n gyfrifol y bydd dirwy o £100 os ydynt yn cael eu dal.”

Toxicara

Mae nifer o gŵn wedi’u heintio gyda pharasitiaid sydd yn gallu achosi niwed i bobl, yn enwedig plant. Mae Toxocariasis yn afiechyd sydd yn cael ei achosi gan wyau o fwydyn Toxicara sydd yn cael ei drosglwyddo o gŵn i bobl drwy wastraff cŵn neu bridd heintus. Gall yr haint arwain at salwch a hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd mae’n drosedd i fynd a chŵn i ardaloedd chwarae penodedig ar gyfer plant, tir ysgol, caeau chwaraeon a rhai traethau (Ebrill-Medi) neu i adael eich ci i faeddu unrhyw ofod cyhoeddus. Gall troseddwyr derbyn cosb benodedig o £100, a allai methiant i dalu arwain at wysiad i’r cwrt a dirwy o hyd at £1,000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Ariennir cynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi cymunedau i wella’r amgylchedd lleol.

Lluniau: 1. Y Cynghorydd Dafydd Meurig (chwith) a Jonathan Neale, Cyngor Gwynedd (dde); 2. Paula Sapsford, Talybont