Cyfleoedd digidol yn rhoi hwb i'r byd gwaith yng Ngwynedd

Dyddiad: 14/12/2018
carwynrachel

Mae prosiect Gwynedd Ddigidol sy’n helpu trigolion y sir i wneud y mwyaf o’r dechnoleg ddiweddaraf wedi cynnig cymorth ymarferol i ŵr o Blaenau Ffestiniog wrth iddo sicrhau swydd newydd.

Yn ddiweddar daeth Carwyn Jones i un o sesiynau Galw Draw Digidol yn ardal Porthmadog i  chwilio am gymorth. Roedd Carwyn wedi bod mewn gwaith llawn amser mewn siop ym Mhorthmadog ers dros ddwy flynedd, ond roedd wedi bod yn ddi-waith ers i’r busnes ddod i ben yn annisgwyl. Wrth chwilio am waith a hawlio budd-daliadau daeth yn amlwg i Carwyn fod pethau wedi newid, gyda llawer mwy yn cael eu gwneud ar-lein erbyn hyn.                                                                                                                                                                  

Yn ystod y sesiynau galw draw fe helpwyd Carwyn gan Rachel Martin, Hyrwyddwr Digidol o gynllun Gwynedd Ddigidol, i sefydlu cyfrif e-bost newydd, trefnu ei chwiliadau swydd ar-lein a chwblhau ceisiadau budd-dal. Ar ôl mynychu’r sesiynau am dair wythnos fe lwyddodd i sicrhau swydd newydd mewn siop leol.

Dywedodd Carwyn: “Roedd gen i ffôn clyfar, ac roeddwn i’n ddefnyddiwr rhyngrwyd cymdeithasol, ond doeddwn i erioed wedi ei ddefnyddio ar gyfer cwblhau ffurflenni, chwilio am swyddi ac i gofrestru ar wefannau. Mae’r help a’r arweiniad dwi wedi ei gael fel rhan o’r sesiynau Gwynedd Ddigidol wedi bod o help mawr i mi, ac yn sicr dwi’n teimlo fy mod i yn llawer mwy hyderus o ran gwneud mwy o bethau ar-lein o hyn allan.”

Mae prosiect Gwynedd Ddigidol ar waith i helpu galluogi trigolion y sir i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd y mae’r dechnoleg ddiweddaraf a’r rhyngrwyd yn eu cynnig. Mae’r cynllun sy’n dwyn ynghyd nifer o bartneriaid dan arweiniad Cyngor Gwynedd gyda chymorth yr elusen Citizens Online, yn ceisio annog gwell sgiliau cyfrifiadurol ymysg pob rhan o’r gymdeithas.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Un o’n hamcanion yw annog cynhwysiad digidol er mwyn cael mwy o drigolion Gwynedd i chwarae rhan lawn yn y byd gwaith. Mae yna berthynas glir rhwng cyflogaeth a sgiliau digidol, ac mae gwella’r sgiliau hynny’n rhan annatod er mwyn cynyddu cyflogaeth yn y sir.

 “Mae gan Gwynedd Ddigidolran allweddol i’w chwarae yn hyn. Rydym yn benderfynol o alluogi pawb i fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd y mae’r datblygiadau digidol diweddaraf yn eu cynnig. I’r rheini sydd allan o waith, mae’r rhyngrwyd yn ffordd hynod ddefnyddiol o chwilio am swyddi, ac mae’r gallu i ddefnyddio cyfrifiaduron yn dod yn hanfodol mewn mwy a mwy o swyddi.

“Beth bynnag eich barn am gredyd cynhwysol, rhagwelir bydd y newidiadau ddaw yn ei sgil yn effeithio nifer o bobl Gwynedd wrth iddo gael ei gyflwyno dros y blynyddoedd nesaf, a bydd mynediad at gyfrifiaduron neu declyn llechen ynghyd a sgiliau digidol yn hanfodol er mwyn cyflwyno ceisiadau ar gyfer credyd cynhwysol.”

Mae manylion llawn o’r holl sesiynau galw draw Gwynedd Ddigidol ynghyd a’r holl adeiladau cyhoeddus lle mae modd cael mynediad at y rhyngrwyd ar gael ar wefan www.gwyneddddigidol.cymru

Gallwch hefyd cysylltu gyda Kelvin Roberts o Gyngor Gwynedd am gefnogaeth cyflogaeth ar 01286 674698.

Llun: Rachel Martin a Carwyn Jones