Pontio'r cenedlaethau yn cynnig anrhegion Nadoligaidd

Dyddiad: 21/12/2018
Pontio1

Mae anrhegion sydd wedi eu hel gan blant o feithrinfa yn ardal Porthmadog wedi eu rhannu i bobl hŷn yn yr ardal trwy gynllun Pontio’r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd.

 

Daw hyn ar ôl i Feithrinfa’r Hen Ysgol ym Mhorthmadog gysylltu gyda Chyngor Gwynedd yn awyddus i wybod a fyddai modd rhannu bocsys o anrhegion yr oedd y plant wedi eu paratoi ar gyfer bobl hŷn yn yr ardal sy’n byw eu hunain.    

 

Gweithiodd Teleri Rowlands, Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau gyda thîm Gofal Cymunedol y Cyngor er mwyn i staff gofal Gwynedd rannu’r bocsys gyda phreswylwyr cyn y Nadolig.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Dyma gynllun i godi calon pawb dros gyfnod y Nadolig – diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith, dwi’n sicr fod yr anrhegion wedi eu gwerthfawrogi yn fawr.

 

“Gyda nifer cynyddol o aelwydydd lle mae pobl hŷn yn byw ar eu pen eu hunain, mae cynlluniau fel hyn sydd wedi ei gefnogi gan brosiect Pontio’r Cenedlaethau’r Cyngor sy’n ceisio mynd i’r afael ag unigrwydd ymhlith pobl hŷn. Mae prosiectau fel hyn yn ffordd wych o wireddu ein gweledigaeth o ddod a’r genhedlaeth hŷn a’r genhedlaeth iau at ei gilydd gan weld y gwerth positif i bawb o wneud hynny.”

 

Dywedodd Donna Ojemeyi, rheolwr meithrinfa’r Hen Ysgol: “Dwi’n teimlo ei bod hi’n bwysig fod plant yn cael cyfathrebu yn naturiol efo pobl hŷn ac rydan ni’n ceisio rhoi cyfleoedd fel hyn yn y feithrinfa.

 

“Fel rhywun sydd wedi gweithio yn y maes gofal fy hun, dwi’n teimlo ei bod hi’n bwysig ein bod ni’n parchu a gwerthfawrogi ein pobl hŷn ac roeddan ni’n falch iawn o allu bod yn rhan o’r cynllun yma.”

 

Ychwanegodd Teleri Rowlands o Gyngor Gwynedd: “Roedden ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun arbennig yma a diolch o galon i blant a staff Meithrinfa’r Hen Ysgol am eu haelioni.

 

“Mae’r negeseuon sydd wedi ein cyrraedd drwy dîm Gofal Cymunedol y Cyngor yn cadarnhau fod pobl hŷn ardal Porthmadog wedi gwirioni o dderbyn yr anrhegion, ac mae’n dangos y gwahaniaeth mawr mae caredigrwydd plant yn gallu ei wneud.

 

“Trwy gynlluniau fel hyn, rydan ni’n gobeithio gallu dod a buddion gwerthfawr i’r ddwy genhedlaeth, yn ogystal a chwalu unrhyw stereoteipiau ac yn yr achos penodol yma wedi bod yn ffordd wych i feithrin ymwybyddiaeth mewn plant ifanc o anghenion y bobl hŷn yn eu cymuned.”

 

Ers i gynllun Pontio’r Cenedlaethau gael ei sefydlu, mae’r tîm wedi cydweithio gyda nifer o ysgolion, colegau a sefydliadau ar draws Wynedd i gynnal cynlluniau peilot sy’n dod a’r ddwy genhedlaeth at ei gilydd. Mae hyn wedi cynnwys cynllun rhwng Ysgol y Garnedd a thai gofal ychwanegol Cae Garnedd yn ardal Bangor; prosiect Ysgol Nefyn a chartref preswyl Plas Hafan a thai gwarchod yn Abermaw ac Ysgol y Traeth. Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor fel rhan o waith o werthuso maes Pontio’r Cenedlaethau.

 

LLUNIAU:

Teleri Rowlands, Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau Cyngor Gwynedd; Donna Ojemeyi, Rheolwr meithrinfa’r Hen Ysgol; Gill Owen o dîm Gofal Cymunedol y Cyngor; Aimee Addison o’r feithrinfa gyda rhai o’r plant fu’n rhan o’r cynllun