Strategaeth ariannol 2019/20 Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 10/12/2018

Ar 18 Rhagfyr, bydd Cabinet Gwynedd yn ystyried y camau y bydd rhaid i’r Cyngor eu gweithredu i ymdopi gyda’r bwlch ariannol y bydd yr awdurdod yn ei wynebu dros y blynyddoedd nesaf.

 

Ers peth amser bellach, mae’r Cyngor wedi rhybuddio fod y toriad yn yr arian mae Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn debygol o gael effaith pellgyrhaeddol ar allu’r Cyngor i barhau i ddarparu gwasanaethau i bobl y sir o Ebrill 2019 ymlaen.

 

Fel rhan o’r gwaith paratoi, fe wnaeth y Cyngor gynnal ymarferiad ymgysylltu dros yr hydref i ganfod barn pobl Gwynedd ynglŷn â pha wasanaethau lleol sydd bwysicaf iddyn nhw.

 

Fe wnaeth 2,553 o bobl a sefydliadau Gwynedd gymryd rhan yn yr ymarferiad a bydd y prif negeseuon a gasglwyd yn derbyn ystyriaeth lawn wrth i gynghorwyr Gwynedd gytuno ar y strategaeth ariannol dros y misoedd nesaf.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Dilwyn Williams:

 

“Mae’n gwbl glir bellach y bydd y sefyllfa ariannol fydd yn wynebu Cyngor Gwynedd dros y blynyddoedd nesaf yn fwy heriol nag erioed. Yn wir, mae’r cadarnhad terfynol o’r setliad gan y llywodraeth ar gyfer 2019/20 ar begwn gwaethaf yr hyn yr oeddem wedi ei ragdybio ac rydym yn wynebu bwlch ariannol o bron i £13 miliwn ar gyfer y flwyddyn nesaf yn unig.

 

“Fel Cyngor, rydym wedi bod yn torri nôl ar ein gwariant ers dros ddegawd bellach ond rydym rŵan yn cyrraedd pendraw yr hyn sy’n bosib heb orfod gweithredu toriadau dyfn. Fel Prif Weithredwr, rydw i o’r farn fod yr hyn sy’n cael ei argymell yn yr adroddiad i’r Cabinet yn cyfyngu’r toriadau ar gyfer 2019/20 i’r isafswm ond o edrych i’r dyfodol mae risg difrifol na fydd hyn yn ddigonol ar gyfer y cyfnod o 2020/21 ymlaen. 

 

“Yr hyn sy’n glir o’r ymarferiad ymgysylltu diweddar ydi fod nifer fawr o wasanaethau cyhoeddus mae’r Cyngor yn eu darparu yn bwysig neu’n hanfodol i bobl Gwynedd neu i garfan neu gymuned benodol o fewn y sir.

 

“Yn unol a’r hyn mae trigolion wedi ei ddweud, mae’r adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn argymell fod y Cyngor yn gweithredu £1.5 miliwn o arbedion effeithlonrwydd pellach er mwyn gwarchod gwasanaethau rheng-flaen cymaint a phosib. Fel cam ychwanegol i osgoi torri gwasanaethau, byddwn hefyd yn ystyried amrywiol ffyrdd o gynyddu incwm, rhywbeth na fydd yn boblogaidd gyda phawb efallai, ond sy’n gam fyddai’n galluogi cynghorwyr i amddiffyn mwy o wasanaethau rheng-flaen.

 

“Y dasg heriol i gynghorwyr dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf fydd ystyried yr opsiynau posib cyn cytuno fel Cyngor llawn ar strategaeth ariannol derfynol ar gyfer 2019/20. Fel rhan o’r broses, bydd cyfle pellach yn fuan yn y flwyddyn newydd i bobl Gwynedd gyflwyno unrhyw sylwadau ar y cynigion manwl.

 

“Mae’r dasg sydd yn cael ei osod ar aelodau llywodraeth leol bellach bron yn un amhosib gan fod gofyn iddyn nhw benderfynu pa rai o’r holl bethau sy’n bwysig i drigolion Gwynedd y dylem dorri’n ôl arno a bellach does ganddyn nhw ddim lot o ddewis. Nid dyma pam y daethant i lywodraeth leol.”    

 

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried y ffordd ymlaen yn eu cyfarfod ar 18 Rhagfyr. Yn dilyn hynny, bydd holl gynghorwyr Gwynedd yn trin a thrafod yr holl gynigion posib i gyfarch y diffyg ariannol ac yna bydd trigolion y sir yn cael cyfle i ymateb i gynigion manwl yn fuan yn y flwyddyn newydd.

 

Ar ddiwedd y broses, bydd holl gynghorwyr Gwynedd yn cytuno ar strategaeth ariannol derfynol ar gyfer 2019/20 yn eu cyfarfod ar 7 Mawrth 2019.